ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ

ႁူဝ်ၶေႃႈ
ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ပီႊ 2112 ၼီႈ

ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

ၽႃႇသႃႇ
တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶႄႇ

တၢင်းၼႃ
46-ၼႃႈ (ၼၵ်း 1.89-MB)

မီးပႃးပိုၼ်ႉပၢႆးႁၼ်
ၾိင်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၾိင်ႈၵေႃႇၸဵင် ဢၼ်မႁႃႇမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၵဵမ်ႁွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပပ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10-ပီႊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA) သိုဝ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းထႆး

ပပ်ႉမၢႆတွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 10-ပီႊ (2005-2015) ဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ ၸူးတေႃႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မၼ်ႈၵႅၼ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉလီငၢမ်း ယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇပိုၼ်း ႁဝ်းၶဝ် ပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉဢၢၼ်ႇ လႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ပပ်ႉလိၵ်ႈ RCSS

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA