ပပ်ႉၵူႈၸိူဝ်း

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ

ႁူဝ်ၶေႃႈ
ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ပီႊ 2112 ၼီႈ

ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

ၽႃႇသႃႇ
တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶႄႇ

တၢင်းၼႃ
46-ၼႃႈ (ၼၵ်း 1.89-MB)

မီးပႃးပိုၼ်ႉပၢႆးႁၼ်
ၾိင်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၾိင်ႈၵေႃႇၸဵင် ဢၼ်မႁႃႇမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၵဵမ်ႁွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ သွႆႉ-2 မၢႆ-2 တေဢွၵ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ သွႆႉ-2 မၢႆ-2 ဢၼ်ၽူႈလူဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်ႈ မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းလူဢၢၼ်ႇ ယူႇၼၼ်ႉ ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈ မႃးထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ပပ်ႉၵူႈၸိူဝ်း