ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး

သၢႆမၢႆၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း/ပၢင်တိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS တင်ႈတႄႇ 27 November 2015 တေႃႇထိုင် 30 September 2016 ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တိတ်းတၢမ်းႁူႉၸွမ်းလႆႈ

Loading ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သဵၼ်ႈမၢႆၸုမ်းသိုၵ်း PSLF/TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 18 February 2016 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 September 2016 ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တိတ်းတၢမ်းႁူႉၸွမ်းလႆႈ

Loading ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ သွႆႉ-2 မၢႆ-2 တေဢွၵ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ သွႆႉ-2 မၢႆ-2 ဢၼ်ၽူႈလူဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်ႈ မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းလူဢၢၼ်ႇ ယူႇၼၼ်ႉ ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈ မႃးထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပပ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10-ပီႊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA) သိုဝ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းထႆး

ပပ်ႉမၢႆတွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 10-ပီႊ (2005-2015) ဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ ၸူးတေႃႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မၼ်ႈၵႅၼ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉလီငၢမ်း ယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇပိုၼ်း ႁဝ်းၶဝ် ပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉဢၢၼ်ႇ လႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58-ပီႊ - ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း (ၽႃႇသႃႇ တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်ႉ)

Loading ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး