ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ NMSP လႄႈ LDU လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 February 2018 ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) ၵႂႃႇတီႈ သုၼ်ၵၢင် ၵွၼ်ႇဝႅၼ်းသျိၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆ-2 (MICC-2) ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ မီးၽူႈႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:30-မူင်း၊ မီးၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ-1,2၊ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး၊ ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း သုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC)၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC)၊ ၸုမ်းၽွင်းလူင်၊ ၸုမ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈ၊ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸုမ်း UPDJC၊ တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EAOs) 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ၊ တူဝ်တႅၼ်း ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (JMC-U)၊ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ တူဝ်တႅၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆမိူင်း၊ ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇ ၽူႈၼမ်း/တူဝ်တႅၼ်း NMSP 20-ၵေႃႉ လႄႈ LDU 10-ၵေႃႉ ဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC/ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇသေ ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ တၢင်တူဝ် NMSP လႄႈ LDU သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇသေ တႄႇပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-13 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50-မူင်းထိုင် 15:25-မူင်းၼႆႉ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) မီး 11-ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) 3-ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) 3-ၵေႃႉ၊ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း/ႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၼႂ်းမိူင်း 20-ၵေႃႉ လႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း 6-ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 43-ၵေႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမီး ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ-1 ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ-2 ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ၊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸူဝ်းဝိၼ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC/ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ၊ ၸွမ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း တင်းမူတ်း 11-ၵေႃႉ၊။

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼၢႆႇလႃႉယီႇၵၵွင်း လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း၊ LDU မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵျႃႇၶုၼ်ႇသႃႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵျႃႇသေႃႇလႃႉမုၼ်ႇ လႄႈ ၵျႃႇသျႃးပူဝ်ႇ၊ ၽူႈႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမီး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း UPDJC (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) 3-ၵေႃႉ၊ UPDJC ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 3-ၵေႃႉ၊ NCAs-EAO 5-ၵေႃႉ၊ PC 2-ၵေႃႉ၊ JMC-U 4-ၵေႃႉ၊ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3-ၵေႃႉ၊ ၽူႈႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းမီး တူဝ်တႅၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ ဢိၼ်ႇတိယ၊ ၵျပၢၼ်ႇ၊ ထႆး၊ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈယူးရူပ်ႉ(ဢုရေႃးပ) လႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 32-ၵေႃႉ။

ဝၢႆးပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သွင်ၸုမ်း (NMSP လႄႈ LDU) လႆႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၼ်ၵႂႃႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီးလွင်ႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွၵ်းၵိုမ်း ၵိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 6-ၸုမ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၽူႈၼမ်းၶဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈၼိူဝ်ၽိူၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉတႄႉ မီးသွင်ၽိုၼ်ၵူၺ်းသေ ဢွၼ်ၼႃႈပႆႇလူင်းသွင်ၽိုၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတင်း 43-ၵေႃႉ လႆႈမီးလွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်းၵႂႃႇ 4-ၸုမ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽူႈႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EAO) မီးလွင်ႈသပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 February 2017 ပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ-2 (ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢွၼ်ႁူဝ်)သေ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း-1 (ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်) ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 ၼၼ်ႉပႃး ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU/KNLA-PC) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 8-ၸုမ်း။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 10-ၸုမ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ပႆႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေ ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉမီး 2-ၸုမ်း (UNFC)၊ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼၼ်ႉသမ်ႉမီး 7-ၸုမ်း(FPNCC)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ NMSP လႄႈ LDU လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA