ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

တီႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵွင်လင်တေႃႇ UNFC ၼႆ NMSP လၢတ်ႈ

တီႈဢၼ် ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) လႆႈတႅပ်းတတ်း တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵွင်လင်တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NMSP ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 February 2018 ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) ၵျႃႇၶုၼ်ႇသႃႇ ၸုမ်းဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းယီႈပုၼ်ႇ (Nippon Foundation) ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျပၢၼ်ႇ ၽၢႆႇၵၢၼ်ထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ယူဝ်ႇႁႄးဢိ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇ လႆႈၸတ်းပၢင်သပ်းလႅင်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Kempinski ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵွင်လင်တေႃႇ UNFC ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽွင်ႇတေးသျိၼ်းယီႈပုၼ်ႇသေ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SNMP လႄႈ LDU ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇ ၵုင်ႇၵေးၸူး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းယီႈပုၼ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျပၢၼ်ႇ တေႁူမ်ႈႁွမ်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးလီတီႈသုတ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 February 2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း။

ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵိုတ်းထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် (KNPP) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း တီႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵွင်လင်တေႃႇ UNFC ၼႆ NMSP လၢတ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA