ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ANC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၽွင်းၶၢဝ်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-13 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ-12 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ANC ၶိုၼ်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းလႆႈ ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ANC လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶွတ်ႇယွတ်ႈလႆႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 9-ၶေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း UNFC လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်လႄႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိူဝ်ႇတၢင်းလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈတင်းမူတ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လူၺ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢႆ တီႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 February 2018 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႉၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်းလၢတ်ႈ ANC ဢူးထုၼ်းၸေႃႇ ၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ- ပုၼ်ႈတႃႇတင်းမူတ်း တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်မႃး တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ၊ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်း ႁႂ်ႈတင်းမူတ်း ၸင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းလႆႈလႄႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇတီႈဝႃႈ ANC တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈလိုဝ်းႁူင်ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ-11 ၶေႃႈမုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႆႈႁူႉမႃးတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၼႂ်း UNFC လၢတ်ႈၼႄ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) 4-ၸုမ်း ဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မိူဝ်ႈၽုၵ်ႉ ဝၼ်းထီႉ-13 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ တေမီး ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) သွင်ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ANC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA