ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽွင်းတၢင်ငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸွမ်းၸုမ်း PPWT

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၸၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လႆႈႁူမ်ႈတင်း တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (Peace Process Working Team - PPWT) ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EAOs) 8-ၸုမ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽွင်းတၢင်ငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ/ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵုၼ်ဢေးသျႃး မိတ်ႉသ်တႃႇ သုၼ်ႊၵေႃႇသျၢၼ် (Mr. Sun Guoxiang) တီႈတႃႈၵုင်ႈ။

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ PPWT လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်၊ လွင်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ လွင်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်း လႄႈ မီးလွင်ႈတွင်ႈထၢမ် ငဝ်းလၢႆး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း (FPNCC) ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုၼ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်ငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈဝႃႈ- တေၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈၸႂ်ႉလၢႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ လီသေပိူၼ်ႈ၊ တေၸတ်းပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၸီႉၸမ်ႈသပ်းလႅင်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ- လွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လီႁႃလွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၵႄႈၶႆၵႂႃႇ၊ လွင်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ယၢမ်ႈလႆႈလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းတႃႇသေႇယူႇလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၸဵတ်းၸုမ်း FPNCC ၶဝ်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၶဝ်သေ ၸွႆႈလၢတ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇယူႇလႄႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵိုတ်းၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၼႄ ၵႂႃႇပႃး လွင်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉ ဝၼ်းၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႈၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၵႃး လႆႈသိုပ်ႇတွပ်ႈထၢမ်ပႃး လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၸဵတ်းၸုမ်း (FPNCC) လႄႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တူဝ်တႅၼ်း PPWT လႄႈ မိတ်ႉသ်တႃႇ သုၼ်ႊၵေႃႇသျၢၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 February 2018 ဝၼ်းၸၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ တင်းႁိုင် 45-မိၼိတ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 5-ၵေႃႉ မိတ်ႉသ်တႃႇ သုၼ်ႊၵေႃႇသျၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽၢႆႇ PPWT 5-ၵေႃႉ ပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် PPWT ပတူဝ်ႇတႃႇတူဝ်ႇမူး (ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ KNU)၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း CNF သလၢႆးထလႃႇႁေး၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CEC (ALP) ၼၢင်းမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽွင်းတၢင်ငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸွမ်းၸုမ်း PPWT

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA