ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ANC တႅပ်းတတ်း တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈတႅပ်းတတ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) တႅပ်းတတ်းတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ် UNFC ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 February 2018 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ လၢတ်ႈၼႆ Mon News Agency မြန်မာ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ပေႃး ANC တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တႄႉၸိုင် ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် (KNPP) ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ MICC-2 ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႉဝၼ်းထီႉ 13 February 2018၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးပႃး ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸိုင် တင်းမူတ်းတေမီး 3-ၸုမ်း၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) သွင်ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈတႅပ်းတတ်း ဝႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တင်ႈတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 January 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-13 ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:45-မူင်းၵႂႃႇ ယူႇတီႈ MRTV, MWD, MWD (Variety), mntv, SKY Net Up to Date, SKY Net လႄႈ MIR (Radio) ဢိၵ်ႇတင်း MRTV Facebook ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထၢႆႇဢွၵ်ႇ Live ၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ANC တႅပ်းတတ်း တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA