ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ PPST ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 4-ၶေႃႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် (PPST) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11-12 January 2017 တင်းႁိုင် 2-ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇ 4-ၶေႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ- ပေႃးပွင်သၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3။ 

ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ် ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA မီးၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၺႃးလွင်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သေ လႆႈမီးလွင်ႈ ထုၵ်ႇၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ သွၵ်ႈႁႃၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း ၵႂႃႇၸွမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇပွင်သၢင်ႈၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈထိုင်တီႈ လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်လႆႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်း ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶၼ်ဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တေၸၢင်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈထိုင်တီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေသိုပ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇငဝ်ႈႁၢင်ႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ PPST သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ 4-ၶေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ-12 ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် (PPST) ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းႁိုင်သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽူႈၼမ်း လႄႈတူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း (ဢမ်ႇပႃး PNLO)  လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ႁူမ်ႈမီးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 30-ၵေႃႉသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် ၵဵဝ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ လႄႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွင်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ၊ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ လွင်ႈတေတမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်မႂ်ႇ တၢင်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ PPST ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 4-ၶေႃႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA