ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 3-ဝၼ်း ၸွမ်/ၽွင်းလူင် 3-တိူင်း ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ 6-ၵေႃႉ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09-11 January 2018 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ၼႆႉၵူၺ်း ၸွမ်ၽူင်းလူင် ၼႂ်းတိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽွင်းလူင် ၼႂ်းတိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ၊ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ တိူင်းပၵူဝ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 6-ၵေႃႉ လႆႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ 6-ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇ- မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-09 ထွၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ဢူးမၢၼ်းၵျေႃႇၼီႇ လႄႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လဵင်ႉလူ သၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ဢူးပႁဵင်း။

ဝၼ်းထီႉ-10 ပၼ်ၶႂၢင်ႉထွၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉလူ ႁွင်ႈၽၢႆ တိူင်းမၵူၺ်း ဢူးၸူဝ်းမိၼ်ႉ လႄႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း တိူင်းမၵူၺ်း ဢူးၼေႇမဵဝ်းၵျေႃႇ၊ ဝၼ်းထီႉ-11 ပၼ်ၶႂၢင်ႉထွၼ် ၽွင်းလူင် ၽႆႇလူလွမ်သိမ်းပႅင်း သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ တိူင်းပၵူဝ်း ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းၸၢၼ်ႇ လႄႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တိူင်းပၵူဝ်း ဢူးမွင်ႇမွင်ႇလုၼ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼႆႉ တီႈဢၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် လႄႈ ၽွင်းလူင် ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼမ်လၢႆၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယူႇယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် လႄႈ ၽွင်းလူင်ၶဝ် ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ပဵင်းပေႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-10 ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းထွင် လိၵ်ႈတိူင်ႇ လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူး လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် 4-ၵေႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ပဵင်းပေႃးၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်တၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်း KNPP လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်သေ လႆႈမီးလွင်ႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3-ဝၼ်း ၸွမ်/ၽွင်းလူင် 3-တိူင်း ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ 6-ၵေႃႉ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA