ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

PPST တေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၽူႈၼမ်း ဢုပ်ႇလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် RCSS လႄႈ KNU

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း NCA EAOs-8 တေႁွင်ႉႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ဢုပ်ႇလွင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸတ်း လႄႈ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ၽၢႆႇသိုၵ်းၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) တႅပ်းတတ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) တေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၽူႈၼမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11-12 January 2018 သေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း၊ ပိူင်လူင် တေသွၵ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေၸၢင်ႈၵႄႈၶႆလႆႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းသိုၵ်းၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇထွၼ်ၶိုၼ်း လိၵ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း သပ်းလႅင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး 15-ၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်-December ပီႊ-2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢၼ်ပႃးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းသပ်းလႅင်းလူင်ႈၼႃႈ ၵဵဝ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး 15-ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ပႃး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းပၵူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးဝႆႉၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၼင်ႇဢွၵ်ႇပိူင်ၾၢင်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၵႃး လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉၸတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၢႆးမႃးယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈမႄးၸီႉသင်ႇထွၼ်ၶိုၼ်း လိၵ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈ သင်ၶိုၼ်းလႄႈ ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 January 2018 ဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မႄးယုၵ်ႉၶၢႆႉလၢႆႈဝၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12-14 January 2018 ၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၼႆႉသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေႁပ်ႉဢဝ်ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတေဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၼႄ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ဢၼ်ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈၸတ်းၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်-January တူၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ-2018 ၼႆႉၵႂႃႇ။

ဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈ ၵၢၼ်ပူတ်းဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (DDR) လႄႈ ၵၢၼ်ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်း မႄးပွင်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ (SSR) ၶဝ်ႈၸိမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႆဝႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ဢၼ်မီးၽူႈၼမ်းၽၢႆႇသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100-ပၢႆသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 January 2018 ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) သေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ- ၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်သင်လႆႈ လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသေ ၵၢၼ်တေဢုပ်ႇလွင်ႈ DDR/SSR ၼႆႉ ၽၢႆႇ KNLA ဢမ်ႇႁပ်ႉၽွမ်ႉလႆႈ၊ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉ မုင်ႈမွင်းဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ တေၸၢင်ႈသွၵ်ႈႁႃၶေႃႈတွပ်ႇလႆႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးပွင်သၢင်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ လႆႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇႁၼ်ဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼႆႉဢမ်ႇထိုင်တီႈ ၼႆတၢင်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ဢွင်ႈတီႈပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွႆႇၽႃႈဝၢင်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေယဝ်ႉ ၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယူႇၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းယူဝ်းယူဝ်းၵႂႃႇ။

လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ KNLA ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူႉလႅဝ်သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇမုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈပိူင်(ထုင်းၸၢမ်ႇ)မီးၼၼ်ႉ ၵႃႈတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း လွၵ်းလၢႆးတူဝ်ႈတၼ်း ၵႂႃႇယူႇလႄႈ သင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ဢၼ်တေထိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ၽၢႆႇသိုၵ်းၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ပႃႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸင်ႇတေႁွင်ႉႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၽူႈၼမ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ပႃးၼႂ်းပႅတ်ႇၸုမ်းသေ ႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၸွမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း PPST တေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၽူႈၼမ်း ဢုပ်ႇလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် RCSS လႄႈ KNU

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA