ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA တီႈမိူင်းယဵၼ် ပဵၼ်ႁိုဝ်တေႉ ၵႂင်ၸွမ်းတေႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုၼ်ႈယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း TNLA တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) သမ်ႉပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ တင်း SSPP/SSA ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၽၢင်းၵူၺ်းၼႆသေ ၵဵဝ်ႇပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵႂင်ၸွမ်းၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတေႉဢမ်ႇတေႉ သမ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တေႉလႃႇၼႆဝႆႉတင်းၼမ်။

ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP/SSA (ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ-SSPP Info)သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 06-07 December 2017 လွင်ႈဝႃႈ- SSPP/SSA လႄႈတင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ-မိူင်းယဵၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 December 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 21:20-မူင်းထိုင် ဝၼ်းထီႉ 06 December 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ (ၵၢင်ၶိုၼ်း မိူင်းပႆႇလႅင်း) 01:00-မူင်း၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ မၢၵ်ႇလူင် TNLA တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း ပႃႈဢႆႇ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ လႆႈလူႉလႅဝ်၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇ TNLA တၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆဝႆႉ။

ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ ယိုၼ်ႈယၼ်လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BBC လွင်ႈဝႃႈ- ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ် ဝၼ်းထီႉ-5 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ ၵဝ်ႈမူင်း ထိုင်ဝၼ်းထီႉ-6 ၵၢင်ၼႂ်ၼိုင်ႈမူင်း၊ သွင်သၢမ်ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉပွတ်းၼၼ်ႉ ၼႆဢမ်ႇၵႃး လႆႈယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈပႃးတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႃႈ- လႆႈငိၼ်းဝႃႈသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼႆဝႆႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ DVB ၵေႃႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတေႉယူႇ ၼႆမိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ TNLA မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ပၢၵ်ႈထဵင်ၵႂႃႇတီႈ DVB ဝႃႈ- SSPP တင်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းတႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၵၼ်၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၵျွၵ်းမႄး ပွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ယိုဝ်းၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်း၊ ၵဵဝ်ႇတီႈမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆဢမ်ႇၵႃး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ TNLA တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၵေႃႈလႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈပႃးတီႈ Irrawaddy ထႅင်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်းပွမ်ၵူၺ်း၊ ႁဝ်းတင်း SSPP တိုၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်၊ ၽၢႆႇ SSPP ၵေႃႈမီးငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉၸုမ်းလူင်(တပ်ႉမ)ဝႆႉ တီႈၼၼ်ႉယူႇ၊ TNLA ၵေႃႈမီးတပ်ႉၸုမ်း(တပ်ႉမႁႃႇ) မၢႆ-4 ဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်၊ ႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈတင်း TNLA တီႈမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉသေ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၼိုင်ႈဝႃႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတေႉယူႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇတေႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းၵူၺ်း ၼႆၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတိတ်းတၢမ်းၸွမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂင်ၸႂ်သေ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈတေႉမၼ်း ဝႃႈဢၼ်လႂ်တေႉ သမ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA တီႈမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႆဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 December 2017 လိူၼ်ၸဵင်မူၼ်းပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ TNLA လႆႈမီးလွင်ႈၸီႉသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း TNLA ၼႆသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းသူင်ႇပၼ်ပႃး သၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းတမ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉ) ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 December 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ TNLA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100-ပၢႆ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိုတ်းၾူၼ်း (Phone)သေ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ထတ်းထၢမ် တီႈဝတ်ႉမိူင်းယဵၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ၶၢဝ်ႇ TNLA ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ၊ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် RCSS/SSA၊ လွင်ႈပူတ်းပၢႆႉ၊ လွင်ႈဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉ၊ လွင်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၼၼ်ႉသေ TNLA ဝႃႈ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း SSPP/SSA ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 December 2017 ၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ်  ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း TNLA ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵေႃႈလႆႈမီးလွင်ႈထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈဝႃႈ TNLA မီးပႃးလွင်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ မိူင်းယဵၼ် ၼႆထႅင်ႈ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးႁၢင်ႈလွင်ႈ TNLA မီးဝႆႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇ SSPP/SSA သမ်ႉၶိုၼ်းၸီႉၸမ်ႈ ပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၸတ်းထွႆသိုၵ်းဢွၵ်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်လႃးလႃး၊ တီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းလူင် ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ တေဢဝ်ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်သေ ၵႄႈၶႆၵႂႃႇ၊ ၵူၺ်းပေႃးၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၼင်ႇၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၸၢင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တၵ်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႆဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 December 2017 ၼၼ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းလွင်ႈဝႃႈ SSPP/SSA လႄႈတင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းယဵၼ် ၼႆမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်သေ ပႃးဝႆႉၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC)သေယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၸွမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ (ၵူၺ်းၵႃႈ SSPP/SSA တႄႉပဵၼ်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ပဵၼ်ၸုမ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေ ယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်တၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA တီႈမိူင်းယဵၼ် ပဵၼ်ႁိုဝ်တေႉ ၵႂင်ၸွမ်းတေႉ