ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

EAOs 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢုပ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း (NCA EAOs-8) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တီႈလိၼ် လႄႈ သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း (ၶေႃႈ-5) ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း NCA EAOs-8 ၼႆႉတႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 06 December 2017 တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Green Hill တႃႈၵုင်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်းသေ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-08 ဝၼ်းသုၵ်း တင်းႁိုင် 3-ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တီႈလႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တီႈလိၼ် လႄႈ သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်၊ ငဝ်းလၢႆး ၶေႃႈဢၼ်လူဝ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၼႅဝ်းတၢင်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေဢဝ်ၶေႃႈဝူၼ်ႉသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ တမ်းဝၢင်းယူင်ႉၶၢပ်ႈၵႂႃႇ၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ဢၼႃႇၵၢတ်ႉ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼႆႉ တေမီး 5-ႁူဝ်ၶေႃႈလူင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈ တီႈလိၼ်/ သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း-6 တႅပ်းတတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်-January ပီႊ-2018 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း EAOs 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢုပ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း