ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

PPST ထတ်းသၢင်ဢုပ်ႇ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈမိူင်းထႆး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ၼမ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်းသေ လႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ထတ်းသၢင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း PPST ဢၼ်ၸတ်းတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Amora Tapae Hotel Chiangmai ၼႆႉ တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 November 2017 မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ မီးၽူႈၼမ်း လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း  ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 20-ၵေႃႉသေ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တေၸတ်းတေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-15 တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသွင်ၸဝ်ႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢင်ႉ PPST ၼႂ်းလိူၼ်-October 2017 ပူၼ်ႉမႃး၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် PPWT၊ လွင်ႈ UPDJC၊ လွင်ႈ JMC၊ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းႁူမ်ႈ မႄးထတ်းသၢင် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA လႄႈ လွင်ႈၸုမ်းတိုတ်ႉၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ၵဵဝ်ႇလွၼ်ႉမွၼ်းၽွၼ်းၵၢၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယုၵ်းယၢင်ႇ (Working Group for Drafting Proposed Pyidaungsu Accord) ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်တၢင်းၼႃႈၶွင်ၸုမ်း PPST လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်တႃႇတမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ် PPST ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09-10 October 2017 တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM)၊ လွင်ႈဢူၼ်းလွၵ်းၶႅင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႆႈၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီႊ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ပဵၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉပႃး ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွတ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU/KNLA-PC) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း PPST ထတ်းသၢင်ဢုပ်ႇ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈမိူင်းထႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA