ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၸုမ်း “ဝ” လႄႈ မိူင်းလႃး

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ပႃႇတီႇမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP) တီႈပၢင်သၢင်း(ပၢင်ၶမ်း) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) တီႈမိူင်းလႃး။

ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ PC ဢူးတဵင်းၸေႃႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ယႄးဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2017 ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း ပႃႇတီႇမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP) တီႈပၢင်သၢင်း ဢၼ်မီး  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဝ်းယဵဝ်ႇၶျၢင်း လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သျၢဝ်ႈမိင်လျၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်တၢင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တေႃႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 November 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) တီႈမိူင်းလႃး ဢၼ်မီး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်းၸၢႆးလိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ထႅင်ႈ၊ ပိူင်လူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ PC ဢူးတဵင်းၸေႃႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) သေ ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း “ဝ” လႄႈ မိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈသေလႆႈဢုပ်ႇလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ လႆႈသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး လွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃးမႃးလႆႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉသေ ဢွၼ်ၼႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႆႇၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ တီႈပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉ UWSP လႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈဝႃႈ- သင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သုၼ်ႇၸုမ်းလဵဝ်ၸိုင် ပိူင်လူင်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းလႄႈ သင်ဢုပ်ႇၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆ ၶႂ်ႈယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်ပႃး 7-ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သေဢုပ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

UWSP လႄႈ NDAA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈပႃးဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼႂ်း ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) 7-ၸုမ်း ဢၼ်ပႃး KIA, SSPP, MNDAA, TNLA လႄႈ AA သေ မီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ဢမ်ႇၵႃး သင်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးၸိုင် မီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇယူႇသုၼ်ႇၸုမ်းလဵဝ်သေဢုပ်ႇ တေယူႇတီႈ FPNCC သေဢုပ်ႇ လူၺ်ႈၼွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၸုမ်း “ဝ” လႄႈ မိူင်းလႃး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA