ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

EAOs 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတေႉ JMC တီႈလေႃႇၶီးလႃႇ

ၸုမ်းယိင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EAOs) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) 8-ၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဝွၵ်ႉသွပ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း (JMC Validation Workshop) တီႈလေႃႇၶီးလႃႇ ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ KNU တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း။

ပၢင်ၵုမ်ဝွၵ်ႉသွပ်ႉ JMC Validation Workshop ၼႆႉ ယူႇတီႈႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08-09 November 2017 မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 27-ၵေႃႉ ပႃးၸုမ်း Technical EAO-JMC 4-ၵေႃႉ ၸုမ်းၵၢၼ်ငိုၼ်း 3-ၵေႃႉ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝွၵ်ႉသွပ်ႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1 (JMC-U) ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃးဢၢႆးၸႅတ်ႉၽူဝ်း (KNU) လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ (JMC-U) ပတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး (ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-2 KNU)၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း JMC-S ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1 JMC-L ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) သေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝွၵ်ႉသွပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း JMC၊ လွင်ႈၵၢၼ်ဝႆႉဝၢင်း တူဝ်တႅၼ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်း၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း၊ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸဵမ်ၵႂႃႇလွင်ႈယုပ်ႈယွမ်းလႄႈ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ JMC ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈထုၵ်ႇလီထွၼ်ထႅမ်မူၼ်ႉမႄးတီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းႁၼ်လွင်ႈတေႉမၼ်းသေယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၽိူမ်ႉတိူမ်းႁူဝ်ၵူၼ်း တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ JMC-S ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်မီးဝႆႉလႄႈ တေဢဝ်လူၺ်ႈတၢင်းငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသေ ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ၊ လွင်ႈတႃႇတေၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽႅၼ်ၸတ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း EAO-JMC ႁႂ်ႈတိူဝ်းမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈတိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၶဝ်ႈႁႃၸူးမုၵ်ႉၸုမ်း၊ လွင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း၊ လွင်ႈမႄးတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေး။

တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ JMC ပၼ်ႇပုတ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း JMC  ပၼ်ႇပုတ်ႈ ဢၼ်ပႃး ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (EAO) လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၸၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင် တီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း-1 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈပဵၼ် EAO သေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ EAO တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွင်းၵႂႃႇသေ တီႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2-ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တေယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လိူၵ်ႈႁႃမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ EAO လိူၵ်ႈႁႃၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢၼ်မီးတူဝ်တႅၼ်း 4-ၵေႃႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ 3-ၵေႃႉ လႄႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်း 2-ၵေႃႉ ၼႂ်း JMC ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း(S) လႄႈ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ(L) ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် JMC-U၊ လွင်ႈၸုမ်းၸႅတ်ႈထတ်းမၵ်းမၼ်ႈၼႃႈၵၢၼ် (TSC)၊ လွင်ႈတေၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်တိူင်ႇထိုင် JMC ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢၢင်ႈၸတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်-November ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်လိူၼ်-December၊ လွင်ႈတေၸတ်းပၢင်ၵုမ် EAO-JMC ပွၵ်ႈၵမ်း-15၊ လွင်ႈတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Mobile Application ဢၼ်ၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇ JMC ႁႂ်ႈငၢႆႈၶိုၼ်ႈ၊ လွင်ႈတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တင်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် EAO-JMC လႆႈဢွၼ်ၼႃႈပႆႇၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ် JMC-U ပွၵ်ႈၵမ်း-13 ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယူႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝွၵ်ႉသွပ်ႉသေ လႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် EAO-JMC ၼႆႉ ၼိုင်ႈပီႊလႂ် တေၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း EAOs 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတေႉ JMC တီႈလေႃႇၶီးလႃႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA