ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

UPDJC ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-13

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 November 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်း ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-13 တီႈလုမ်းသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၼႂ်းဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပေႃးၸတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႆး လႄႈ ရၶႅင်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈၸတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ၵမ်း-3

တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ EAOs 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၢမ်ၶႃၵဵင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ယူင်ႉၶၢပ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တင်းႁိုင် 4-ဝၼ်း၊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတႃႇတေပွင်ၸတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်း 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼႂ်းလိူၼ်-December 2017 ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၼႂ်း EAOs သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ပေႃးပွင်ၸတ်းပဵၼ်လႆႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉၸိုင် တေၸၢင်ႈၸတ်းလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

Myanmar ႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ASEM ၵမ်း-13 မီးၽူႈၼမ်း 51-မိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢေးသျႃး-ယူးရူပ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း-13 (13th ASEM Foreign Ministers' Meeting) ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ MICC-1 ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ မီးၽူႈၼမ်း/ၽွင်းလူင်ၼႂ်း 51-မိူင်း ဢိၵ်ႇၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ASEAN လႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇမိူင်းယူးရူပ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

EAOs 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸတ်းပၢင်ၵုမ် JMC တီႈတႃႈၵုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈၶၵ်ႉဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႆႈ လၢႆလၢႆၶေႃႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း (NCA EAOs-8) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ငူပ်ႉငီႉ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (JMC) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Green Hill Hotel ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ လၢႆလၢႆၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ EAOs၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၢမ်ၶႃၵဵင်း ဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၢမ်ၶႃၵဵင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Framework for Political Dialogue)၊ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး (ToR)၊ လွင်ႈၵၢၼ်တိုတ်ႉၸၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ မူႇပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် (SOP) ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈသုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် ထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၼေႇပျီႇတေႃႇ တၢင်းႁိုင်သၢမ်ဝၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း