ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10-ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မုင်ႈမွင်းတေပဵၼ်ႁႅင်း တႃႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပၢၼ်သၢင်ႇသီႈ လႄႈ 2-ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပၢၼ်ၼူၵ်ႉယုင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း မုင်ႈမွင်းတေပဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-ပီႊ 3-ပႃႇတီႇၶၢင် ႁူမ်ႈႁွမ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်း

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ 2-ပီႊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၶၢင် (KDP)၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် (KSDP) လႄႈ ပႃႇတီႇ ၶွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် (KNC) သၢမ်ပႃႇတီႇ လႆႈတႅပ်းတတ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉ တေတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇ “ပႃႇတီႇၶွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉၶၢင် (Kachin National Congress Party - KNCP) ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တႃႇ ANC တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC)ထႅင်ႈ၊ တင်းသုၼ်ႇတူဝ် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်း (KNPP) တႄႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ရၶႅင်ႇ (ANC) ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလူင်းလႆႈလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ANC ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ NMSP လႄႈ LDU လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 February 2018 ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) ၵႂႃႇတီႈ သုၼ်ၵၢင် ၵွၼ်ႇဝႅၼ်းသျိၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆ-2 (MICC-2) ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ မီးၽူႈႁဵတ်း သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တီႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵွင်လင်တေႃႇ UNFC ၼႆ NMSP လၢတ်ႈ

တီႈဢၼ် ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) လႆႈတႅပ်းတတ်း တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵွင်လင်တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NMSP ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA