ၶၢဝ်ႇ

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶွပ်ႈ 2-ပီႊ NCA တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8-ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁိုင်သွင်ဝၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် မႄးထတ်းသၢင် ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွင်ၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈၶွပ်ႈ 2-ပီႊတဵမ် ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆသေ လႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉၵၢၼ်တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး UNFC လႄႈ FPNCC ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ သွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09-10 October 2017 ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတေၸတ်းပၢင်ၵုမ် မႄးထတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA ၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် PPST လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ- ဝၢႆးႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM) ယဝ်ႉ တေယူႇတီႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇမႄးထတ်းသၢင်ႈ လွၵ်းဢူၼ်ႈလွၵ်းၶႅင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႆႈၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-ပီႊသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈသိုပ်ႇပွင်သၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 October 2017 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တေထိုင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2-ပီႊတဵမ် ဝၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ တေၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းၶွပ်ႈသွင်ပီႊၵႂႃႇ တီႈသုၼ်ၵၢင် ၵွၼ်ႇဝႅၼ်းသျိၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ -1 (MICC-1) ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 October 2017 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ သေယဝ်ႉ တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2-ပီႊတဵမ် ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) 4-ၸုမ်း လႄႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်းၵႂႃႇၼႆ ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း တၢင်ႇထိုင်၊ လွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉသေ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ တေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းသေ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးၵူၺ်းၸုၼ်းဢဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်းၵူၺ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2-ပီႊတဵမ် ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေတိူဝ်းမီးတီႈပွင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လိူဝ်သေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၶွပ်ႈ 1-ပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼႆ၊ တႃႇၽၢႆႇ NCA EAOs 8-ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် တေမီးတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း 11-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၸွမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉပႃး ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွတ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU/KNLA-PC) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)။

ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ဢၼ်ယိပ်းၵမ် မူႇပိူင်ၵဝ်ႈၶေႃႈသေ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸွမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ် NLD ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီး 4-ၸုမ်း- ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP)၊ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႃးႁူႇ (LDU)။

ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း၊ “ဝ” UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁႃလၢႆးငမ်းယဵၼ်မႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉသမ်ႉပႃး တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA)။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶွပ်ႈ 2-ပီႊ NCA တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ