ၶၢဝ်ႇ

RCSS တွပ်ႇတူဝ်ႉၸီႉၸမ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ရလၶ) ၶူဝ်လမ်

တီႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ၶူဝ်လမ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ ၸႂ်ႉ JMC-S(Shan) သေ လၢတ်ႈတီႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ ပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ မူႇပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6-ၶေႃႈ လႄႈ လွင်ႈၶႃႉၶၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ RCSS လႆႈတွပ်ႇတူဝ်ႉ ၸီႉၸမ်ႈထတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း ပိူင်ပဵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 October 2017 ယၢမ်း 11:20-မူင်းထိုင် 12:30-မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းတႆး JMC-s (Shan) လႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 56-ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ JMC-S ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ-

 “ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇၼႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးၵူၼ်းၸိူဝ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉမီးၸုမ်း RCSS လႄႈ PNLO၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵဝ်ၶႃႈ သပ်းလႅင်းၼႄ ၼႂ်းလိၵ်ႈႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵၼ်-3 လွင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပႃး 17-ၶေႃႈ၊ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ တေလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပိူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း၊ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ၊ သင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၸိုင် တီႈဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 6-ၶေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈ ထႃႇဝရလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼိူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ၊ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵတိ ၼိူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပႃး၊ ဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ငမ်းယဵၼ်ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်ူတမ်းဝၢင်းဝႆႉ မၢႆမီႈတြႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၼပ်ႉထိုဝ်တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း၊ ႁဵတ်းလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ပႃးပၢၼ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵမ်းလိုၼ်းတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း တီႈၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇမူႇပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6-ၶေႃႈ ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဝၢင်းတမ်းဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပိၵ်ႈႁၢမ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ပိၵ်ႈႁၢမ်ႈ တေႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႆႈၼႆ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း လႆႈၸီႉၸမ်ႈထတ်းသၢင် လၢတ်ႈဝႃ-

“လွင်ႈတီႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၶႃႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ၊ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈမီးၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈသို ၵ်းမၢၼ်ႈယိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁူႉလီယူႇ၊ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတြႃးသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၸူးတေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵိူတ်ႇမီးမႃးၵူၺ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပႅတ်ႇသီႇတူဝ်၊ ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈသၢင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီႊ 2007 ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသီၶမ်းလိူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ၼႄဢွၵ်ႇမႃးတီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမူတ်းမူတ်း၊ ပႆႇပႃးၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူးၵွၼ်ႇ”။ 

“ဢိင်လူၺ်ႈၵၢၼ်တေႃႇသူႈလၢႆၽၢႆႇလၢႆၸိူဝ်း လႄႈ ၵူႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉမိပ်ႇငႅၼ်း ပၼ်ႁႅင်းတဵၵ်းဢီး ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႃႇလႄ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇဢဝ်ပိူင်မိူင်း 2008 မႃးဝၢင်းေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႅၵ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆၼႄ ၵူႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း။ ဢၼ်ၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈေတႁူႉယူႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈမၢႆမီႈပိူင်မိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ။ ေတႃႈၼင်ႇၼၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းႁိုဝ် ၸိူဝ်းပႆႇလူင်း ၸုမ်းလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပိူင်မိူင်း 2008 လႄႈ ပိူင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းသေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇမူၼ်ႉႄမးပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။” 

“တီႈၼႆႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းေၵႃႈ တေလႆႈႄမးပႃးပိူင်မိူင်းလႄႈ  ပိူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တမ်းဝၢင်းမႃးမူတ်းမူတ်း ၼၼ်ႉႄလႈ ၸင်ႇမႃးၵိုတ်းသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးဢဝ်ဝႃႈႄတႉမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈမီးပိူင်ႁဝ်းၶႃႈယူႇလူး ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈမီးပိူင်ၽႂ်မၼ်းယူႇၼႃႇ ပေႃးႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသမ်ႉေတၽွမ်ႉယူႇႁိုဝ်၊ ဢၼ်တီႈၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼႂ်းေၶႃႈ တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၽိုၼ်လႂ် ေပႃးဝႆႉၸႂ်တေဝႃႈႁင်းၵၼ်ၼႆ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼင်ႇဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈၵူၺ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇၽွင်ႈယဝ်ႉ”။

“ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ေပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ေတလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႄတႉ မၼ်းမိူၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႄလႈ  ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပုၼ်ႈတႃႇပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ မၢႆမီႈပိူင်မိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ  ႁႂ်ႈပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႆ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ” ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ သိုပ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးၶႃႉၶၢႆႇ RCSS ၽၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ- တီႈၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ် ၽွၵ်ႈတၢင်း ႁဵတ်းလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၼွင်လူင်၊ ၼွင်လိူဝ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉထုၵ်ႇ RCSS ႁေႉႁၢမ်ႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ၊ ႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေ သၢၼ်ၶတ်းထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း မီးတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်တင်းမူတ်း၊ ဢၼ် RCSS ပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တႃႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ သင်ႁဵတ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႆ လၢတ်ႈလႆႈၵူႈလွင်ႈ၊ လၢႆးႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်တေႃႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းဢၢႆ၊ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိုတ်းတၼ်၊ လၢႆးႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈတွပ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်းလွင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ႁႃယိုဝ်း RCSS/SSA ယူႇၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈႁၢမ်ႈဝႆႉ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႆႉ ပေႃးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ႁႃယိုဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇပဵၼ် လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူႉပင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics RCSS တွပ်ႇတူဝ်ႉၸီႉၸမ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ရလၶ) ၶူဝ်လမ်