ၶၢဝ်ႇ

တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် မၢႆမီႈ-2008 ၼႆ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 29-ပႃႇတီႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ဢၼ်မီးတီႈတႃႈၵုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NNDP လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူၼ်တင်းဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ပိူင်ငဝ်းပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 September 2017 တီႈလုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ မီးၽူႈၼမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 29-ပႃႇတီႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး USDP။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (New National Democracy Party – NNDP) ဢူးတဵင်းၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ပိူင်ငဝ်းပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၵမ်ႈၽွင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ယွၼ်ႉၵူဝ်ဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸၢင်ႈႁူပ်ႈတၢင်းယၢပ်ႇယႂ်ႇလူင်လႆႈ ယွၼ်ႉလွၵ်းလၢႆးပိူင်ယိပ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်မီးၶေႃႈၵဝ်ႇၼႄး ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽၢႆႇလင်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ပႃးႁွႆးမိုဝ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ဝႆႉၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ USDP ဢူးလႃႉတဵင်း လႆႈတွပ်ႇထဵင်ဝႃႈ လွင်ႈၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄးၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တင်း 29-ပႃႇတီႇ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ- လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၶေႃႈႁၼ်ထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၵူဝ်ႇၾီႇဢႃႇၼၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလွင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းမိပ်ႇတေႃႇ မၢႆမီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ မႄးဝူၼ်ႉၶႆႈ၊ တီႈဢၼ် မီႇတီႇယႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်းၶဝ် ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉတိုဝ်းထွႆႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၸွမ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ ၽၼ်းတႅပ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမူၺ်ႉႁၢႆ ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇလီလႆႈသၼ်ၶတ်းပၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 29-ပႃႇတီႇၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးလွင်ႈသူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ပႃး တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုင်သုတ်း လႄႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-မူင်း ယူႇတီႈတူဝ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တေပူင်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈ MICC-2 ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၸင်ႇဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း-72 ဢၼ်ၸတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် မၢႆမီႈ-2008 ၼႆ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA