ၶၢဝ်ႇ

သင်လႆႈၵၢၼ်ငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း ၼိူဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ မျၢၼ်ႇမႃႇ-ဢိၼ်ႇတိယ ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ NSCN-K ၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၸုမ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႇၵ (National Socialist Council of Nagaland/Khaplang – NSCN-K) ဢူးၵျေႃႇဝၼ်းၸိင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- သင်လႆႈၵၢၼ်ငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း ၼိူဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉသေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ဢူးၵျေႃႇဝၼ်းၸိင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ၽၢႆႇတၢင်းၼႂ်းၸုမ်း တိုၵ်ႉငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ယွၼ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵၼႆႉ ယူႇဝႆႉၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၵေႃႈပႃးဝႆႉ၊ ၼႃႇၵ ဢၼ်မီးၽၢႆႇမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ သင်ဝႃႈ NCA ၵူၺ်းၼႆ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸုမ်းၼႃႇၵ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢိၼ်ႇတိယ ၼၼ်ႉပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ၼႃႇၵ ဢၼ်မီးၼႂ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ ဢိၼ်ႇတိယၼႆႉ တေလႆႈႁူမ်ႈတုမ်ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်၊ သင်ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုင် ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႇၵ (NSCN-K) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ႁင်းၶေႃတူဝ်ၵဝ်ႇၼႃႇၵ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ႁိမ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႅၼ်လိၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇ-ဢိၼ်ႇတိယၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ လႄႈ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ယၢမ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈၽွင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ ဢိၼ်ႇတိယ ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈမၵ်းတမ်း တတ်းမႅင်ႇၼႃႈလိၼ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ ဢၼ်ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵႂႃႇယူႇ သွင်ၽၢၵ်ႇမိူင်းပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ သင်ပွင်သၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈလွင်ႈငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ လႄႈသင် သင်ၸုမ်းၼႃႇၵ ဢၼ်မီးဝႆႉသွင်ၽၢၵ်ႇမိူင်း လႄႈ တင်းၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ ငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ မီးယူင်ႉၶၢပ်ႈၶေႃႈလႆႈၸႂ်ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ NSCN-K ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်-July ပီႊ-2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၽၢႆႇ NSCN-K လႄႈတင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆးၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ ဢၼ်မီးၼႂ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႃႇၵ ယူႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၢႆးလင် ပီႊ-2000 တဵမ် NSCN-K လႄႈ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပီႊ-2012 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းဝႆႉ၊ ပီႊ-2016 ၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ၊ ယူႇတီႈၶဝ်သေ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢၼ်ၶႅပ်ႉလႅပ်ႈယူႇ၊ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႃႇၵ မီးဝႆႉယူႇမွၵ်ႈ 4-သႅၼ်ႁိမ်းႁွမ်းသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႃႇၵ မီးဝႆႉ NSCN-K သေယဝ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မၼိပူႇရ၊ ဢႃႇသမ်ႇ လႄႈ တၢင်ႇၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးယူႇမွၵ်ႈ 30-သႅၼ်ႁိမ်းႁွမ်းသေ  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႃႇၵ မီးဝႆႉယူႇ 5-ၸုမ်း (NSCN-L, NSCN-U, ENGR , NSCN –IM , ENPO)ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics သင်လႆႈၵၢၼ်ငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း ၼိူဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႃႇၵ မျၢၼ်ႇမႃႇ-ဢိၼ်ႇတိယ ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ NSCN-K ၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA