ၶၢဝ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ UNFC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 9-ၶေႃႈ ဢၼ်ပႃးလွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တီႈသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ-6 လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10 August 2017 ဢၼ်တႄႇၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်ႇမျဵဝ်းဝိၼ်း  လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၶူးဢူးရႄႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇသေ လႆႈတႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် UNFC 9-ၶေႃႈ၊ လွင်ႈမၢႆမီႈဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် (Legal Binding)၊ လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ တွၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်တႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၼႂ်းၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် UNFC 8-ၶေႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ 2-ၶေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် တႃႇႁႂ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (JMC) သႂ်ႇပၼ်ပႃး တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လႄႈ လွင်ႈပိူင်တိုဝ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်း CoC၊ TOR၊ လွင်ႈမႄးတမ်းဝၢင်းတပ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ သင်သွင်ၶေႃႈၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၸိုင် တႃႇၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈထီႉ-9 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈလႆႈယူႇၼႆ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် DPN ၼၢႆႇဢွင်ႇမငေး လႆႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ။

မူႇပိူင် 9-ၶေႃႈ ဢၼ် UNFC တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်- လွင်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ၊ လွင်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူဝ်ၵူၼ်းဢႄႇ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၸၢႆး-ယိင်း၊ လွင်ႈပႃႇတီႇၸုင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ လွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်သႃႇသၼႃႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် လႄႈၶေႃႈထီႉ-9 ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် သင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ 8-ၶေႃႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ UNFC တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ UNFC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA