ၶၢဝ်ႇ

PPST ၸတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Amora Tapae Hotel ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းႁိုင် 2-ဝၼ်း။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09 August 2017 ၼွၵ်ႈသေထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈတေထတ်းသၢင်ပႃး လွင်ႈၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA၊ မူႇပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇလႆႈ မိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်တႃႇပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေၸတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ-10 တင်းႁိုင် 2-ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) EAOs 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉမီး ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNLA-PC)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ  (ALP)။

မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 03 August 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPWT) ၽၢႆႇ EAOs 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တင်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ  လႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Amora Tapae Hotel ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ တီႈဢၼ်ၽၢႆႇ PC တၢင်ႇၼႄ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဝၼ်း ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC လႄႈ ဝၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ PPWT လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေပႂ်ႉႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ် PPST ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ-09 ၵေႃႈ PPST လႆႈမီးလွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics PPST ၸတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ