ၶၢဝ်ႇ

ၸုမ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢေးသျႃး 10-မိူင်း ၸတ်းဝၼ်း ပီႊၵွၼ်းၶမ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 50-ပီႊ

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမၢႆတွင်း ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢေးသျႃး 10-မိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 50-ပီႊ ပီႊၵွၼ်းၶမ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်မၼီႇလႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၽီႉလိပ်ႉပိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွပ်ႈပီႊ ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းၶမ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 August 2017 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်၊ ၼႂ်းဢၼ် ၽူႈၼမ်း ၸိုင်ႈမိူင်း 10-မိူင်း ယိုၼ်ႈၾၢၵ်ႇတၵ်ႉလၢႆ ၶေႃႈတၢင်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ- 

“တီႈဢၼ်ၸုမ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 50-ပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတင်းမူတ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈၶႆသေ ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းမႃး တႄႉတႄႉယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႅင်းႁူမ်ႈႁွမ်း  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ၊ ပိူင်လူင်တႄႉ တေလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈတိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း”

“ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 50-ပီႊ ပူၼ်ႉမႃးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းလူင် ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ၊ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ တင်းသဵင်ႈ လႆႈၵဵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၶေႃးသေၵမ်း၊ မႂ်ႇသုင် ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽီႉလိပ်ႉပိၼ်း ရွတ်ႇတရီးၵူဝ်ႊ တူႊထိူဝ်း(ယ်) - Rodrigo Duterte ၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ လွင်ႈဝႃႈ- ၶၢဝ်းတၢင်း 50-ပီႊ တၢင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေပွင်သၢင်ႈႁဵတ်းပၼ် လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ တင်းမူတ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢေးသျႃး ၼႆႉ လႆႈၽွတ်ႈတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 August 1967 တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ မလေးသျႃး၊ ၽီႉလိပ်ႉပိၼ်း လႄႈ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူင်းၵွၼ်ႇသေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 10-မိူင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ မလေးသျႃး၊ ၽီႉလိပ်ႉပိၼ်း၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ ထႆး၊ ပရူၼၢႆး၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ လၢဝ်း၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ ဝႅတ်ႉၼမ်း၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉသေ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ထိုင်ဝႆႉၸၼ်ႉထီႉ-07၊ တီႈဢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၶဝ်ႈပႃးမႃး ၼႂ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ 10-မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 20-ပီႊယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics ၸုမ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢေးသျႃး 10-မိူင်း ၸတ်းဝၼ်း ပီႊၵွၼ်းၶမ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 50-ပီႊ