ၶၢဝ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈပၢင်သၢင်း

တီႈဢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း တေဢမ်ႇယၢင်ႈပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တေႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ တိုၼ်းတေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

UWSA, NDAA, SSPP, KIA, MNDAA, TNLA လႄႈ AA 7-ၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈပၢင်သၢင်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ မီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇယၢင်ႈပႆၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၼႆသေ တေသွၵ်ႈႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၵိုတ်းယိုဝ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼွၵ်ႈ NCA ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝႃႇတလၵ်းပိူင်ၵၢၼ်မိူင်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢၼ်ၶဝ် 7-ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢိင်ဢဝ် ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ယိုၼ်ႈတၢင်ႇၼႄ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-1 ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႃႈမၢႆ-30 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်း ဝႆႉ၊ မူႇပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ်ယိုၼ်ႈၸူးတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၸဵတ်းၸုမ်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉယဝ်ႉၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉသေ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈၸိၸမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ BBC ဝႃႈ- ၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်တေၵႂႃႇၸွမ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း UNFCဢၼ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈတေၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဝႆႉလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ တီႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ MNDAA, TNLA, AA 3-ၸုမ်း လႄႈတင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဝၢႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်း (မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယႅၵ်ႈတေႃႇၸုမ်းဢုပ်ႇ၊ တေႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇ တင်းၸဵတ်းၸုမ်း) သေ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ TNLA တႃႉပူင်းၵျေႃႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်ၶဝ်ၸဵတ်းၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလႄႈသင်၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးၶဝ်လႄႈသင်၊ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈယုၵ်ႉယၢင်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်မႃးထတ်းသၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ လွင်ႈဝႃႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈ၊ တိုၵ်ႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး လဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းသၢင် ဝႆႉယူႇၼႆ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးဢွင်ႇၵျီႇ လၢတ်ႈတီႈ VOA ။

ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ NCA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ- တီႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း၊ ယွၼ်ႉၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ၸင်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ၸင်ႇႁႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးမႂ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ပဵၼ်ၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝၢင်းသႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ မႄးၶိုင်ဝၢင်းၼင်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးပိူင်သင်ၵၼ် တင်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1993 ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၼႆႉၵႂႃႇၸိုင် မၼ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း မၢႆမီႈ 2008 ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ သင်ပဵၼ်ၼႆ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၸင်ႇသွၵ်ႈႁႃသဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈ တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ သလၢႆးယေႃႇဢွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ABSDF ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈလႆႈၸိၸမ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ 8-ၸုမ်း၊ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၶဝ်ႈပႃး UNFC 5-ၸုမ်းၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးငဝ်းလၢႆး တႃႇႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵႂႃႇဢွၼ်ၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်-May ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈပၢင်သၢင်း