ၶၢဝ်ႇ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၸတ်းၼႂ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-25 April 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 3-ဝၼ်း၊ တႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ တေမီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး၊ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 April 2017 ဝၼ်းပုတ်ႉ ယူႇတီႈသုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ဢၼ် တေႃႇဢွင်ႇသၢင်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တေပဵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈတီႈ DVB ၵႂႃႇဝႃႈ-

တႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး (19 April 2017)၊ တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ၊ သင်ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၽႂ်သမ်ႉတေၵႂႃႇလၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်၊ ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈပႃးလႆႈတင်းမူတ်း ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေၸတ်းၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်  ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ၸတ်းလႆႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင်လႄႈ တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵႂႃႇတၢင်ႇထိုင် ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်လႄႈ၊ တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေပဵၼ်ၶိုၼ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဝႃႈႁႂ်ႈၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းတေႃႉ၊ မိူင်းထႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းၵႂႃႇမႃး၊ တီႈယူႇတီႈၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ဝႆႉလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ တင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးသမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်မီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ သွၵ်ႈႁႃတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၼႆ၊ ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉသွင်ၽၢႆႇ မီးပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇဢွင်ႈတီႈ တႃႇၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈ- တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵေႃႈ ပႆႇထိုင်တီႈႁဝ်း၊ တီႈ RCSS တႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၽိတ်ႈယဝ်ႉ၊ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ 7-ၸုမ်းဢၼ် “ဝ” ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉမိူၼ်တင်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႄးၵုမ်းထိင်ၶိုၼ်းသေ မႄးပူၵ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ဢၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ တႃႇႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ဝူၼ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉပဵၼ်သၢမ်တွၼ်ႈ၊ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ တွၼ်ႈသွင် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တွၼ်ႈသၢမ် ၸွမ်းလွင်ႈတၢင်း ၼႆပဵၼ်ဝႆႉသၢမ်ၸၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸွမ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၸတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၼ်ႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးတီႈပွင်ႇမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၸတ်းၼႂ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး