ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

SSPP တၢင်ႇလိၵ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ UNFC

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-2 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် တၢင်ႇၼႄတီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း (FPNCC) ဢၼ်ၸတ်းတီႈပၢင်သၢင်း လွင်ႈဝႃႈ SSPP လႆႈမီးလွင်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

DPN လႄႈ PPWT ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) လႄႈတင်း ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPWT) ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း The Park Hotel ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈပၢင်သၢင်း

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ပၢင်သၢင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႃႇတေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မၵ်းမၼ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း မၢႆမီႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မတ်ႉတႃ-66

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မတ်ႉတႃ-66(ဃ) ၼၼ်ႉသေ လွင်ႈတႃႇပၼ် ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁွင်း ၵူၼ်းၵေႃႉထုၵ်ႇတိူင်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လႄႈ လွင်ႈတႃႇယွမ်းယွၼ်ႇပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈထိုင် 2-ပီႊ ၸဵမ်ၵႂႃႇၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ မၢႆမီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ ၵေႃးလဵၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵၢၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ပၼ်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈၵုမ်းသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင် တွၵ်ႇတႃႇတဵင်းဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ပၼ်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပႃးၼႂ်းမၢႆမီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၵေႃးလဵၵ်ႉတီႇၵရီႇ၊ ၵေႃးလဵၵ်ႉ လႄႈ ပၢႆးသၢႆႊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း