ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ဢဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝၢင်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမွၼ်းၶဝ် လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းမွၼ်း ၶဝ်သေယဝ်ႉ လႆႈတႅပ်းတတ်း တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၽိလိပ်ႉပိၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ရူဝ်ႇတရီးၵူဝ်ႇ တူႇထဵတ်ႉ (Rodrigo Duterte) မိူင်းၽိလိပ်ႉပိၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁိုင်သွင်ဝၼ်းသေ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုင်သုတ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သုၼ်ႇတူဝ်တေႃႇၵေႃႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 တေပဵၼ်ၸတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် May

ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) လႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ႁိုဝ်) ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၵႂႃႇၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် May သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ဝၼ်းပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တေမီးပၢင်ငူပ်ႉငီႉ တႃႇယိုၼ်ႈတၢင်ႇလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ 5-ဢွင်ႈတီႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်လႆႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ) ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း ၶွမ်ႇမတီႇၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် တေမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈလုမ်း NRPC ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉ မူႇပိူင် 9-ၶေႃႈ UNFC

မူႇပိူင် 9-ၶေႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ဢဝ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမူႇပိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း