ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃလူင် (မျဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး လႄႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၸႄႈမိူင်းၶဝ် ၵႅတ်းမႆလၢႆႈ လႄႈ ႁူမ်ႈပွႆႇၼူၵ်ႉ(ၵႃ) ၼႄလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈပၢင်သၢင်း

တီႈဢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း တေဢမ်ႇယၢင်ႈပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တေႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ တိုၼ်းတေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၸတ်းၼႂ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-25 April 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 3-ဝၼ်း၊ တႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ NCA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈပၢင်သၢင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 7-ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) သေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ NCA ၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ-2 တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၸိူဝ်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵႂႃႇထႃႈၼႆ - ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တိုၵ်းသူၼ်း

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း၊ ၸုမ်းၸိူဝ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၽွမ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇထႃႈ၊ ၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇၽွမ်ႉသမ်ႉ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၵွၼ်ႇ၊ ယႃႇဢဝ် NCA မႃးတတ်းၶႅၼ်ႈၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းလူင်း လႄႈ ဢမ်ႇလူင်း ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၼႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လႄႈ  ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (UNFC)။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း