ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ UNFC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တၢင်းၵၢၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇမူႇပိူင် 9-ၶေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-7 လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ် တီႈသုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ၼႂ်းဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တႃႇၵၢၼ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၸဵဝ်းထိုင်တီႈ သၢင်ႇၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် CSSU

ၸုမ်းၸဝ်ႈသင်ႇၶၼုမ်ႇ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းႁူဝ်ပွၵ်ႉႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ် တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၵၢၼ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၸဵဝ်းထိုင်တီႈ တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်တေႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၵႂႃႇႁႂ်ႈၶၼ်ဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉဝၼ်း တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း UWSA လႄႈ NDAA

တူဝ်တႅၼ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢွၼ်ၼႃႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2017 ၼႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇ UWSA ၸုမ်းပၢင်သၢင်း လႄႈ NDAA ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢမ်ႇပႆႇတူဝ်တၼ်းၼႆသေ PC ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်း ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

UNFC တင်း PC တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တၢင်းၵၢၼ်

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-24 October 2017 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) လႄႈတင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-7 ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

CSSU ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Royal Taunggyi Hotel ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 40-ပၢႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း