ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၢင်ႇသီႈဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယိပ်း မၢႆမီႈ-1947 သေတုၵ်းယွၼ်း

ၽူႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉယိပ်းၵမ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း-1947 သေတိုၵ်းယွၼ်း ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလီဝႆႉသတိ လႄႈ ပဵၼ်ၶေႃႈလီဝူၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ဢူးတၢၼ်းထေး လၢတ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵမ်းသွင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်းၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈ

တီႈဢၼ် ဢမ်ႇဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း NCA သႂ်ႇၸႂ်သေ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉၸိုဝ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆသွင် ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းတၢင်ႇလၢႆး ပွင်သၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈၵေႃႇတင်ႈ လွၵ်းပိူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်လူင် 21 တႄႇယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 လႆႈတႄႇၸတ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 May 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-မူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈႁွင်ႈ MICC-2 ၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 UNFC ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶိုၼ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢၼ်တေတႄႇ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-24 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (FPNCC) 7-ၸုမ်း ဢၼ် UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်သမ်ႉ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

UNFC 5-ၸုမ်း တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ

တႃႇပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ယၢင်းလႅင် (KNPP)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)၊ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) 5-ၸုမ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼႆႉ လႆႈတႅပ်းတတ်း ႁပ်ႉႁွင်း တေပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇၼႆ ၽူႈၼမ်း UNFC ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း