ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ၼၢႆႇႁူင်သႃဝႃႈ မီးလၢႆၸုမ်း ၶႂ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ UNFC

4-ၸုမ်း ဢၼ်ပႃး ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း UNFC ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈလၢႆမူႇၸုမ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ UNFC ၊ လွင်ႈၼႆႉတေဢဝ်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NMSP ၼၢႆႇႁူင်သႃလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

4-ၸုမ်းပႃး KIO ထွၼ်ဢွၵ်ႇ UNFC ယဝ်ႉ

ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝ (WNO) 4-ၸုမ်းဢၼ်လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 UNFC ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈ-3 လႆႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇ တီႈလုၵ်ႈၸုမ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မီးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇ 40-ပၢႆ၊ ၸိူဝ်းလႆႈတေႃႇသူႈၶတီး မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းသေ မီးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉယူႇ တီႈဢႄႇသုတ်းမွၵ်ႈ 40-ၵေႃႉ သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈတေႃႇသူႈ ၶတီး ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးယူႇ 200-ပၢႆၼႆ ၵူဝ်ႇပူဝ်ႇၵျီႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) လၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

KIO/KIA သပ်းလႅင်း တီႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း UNFC

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ လွင်ႈလႆႈယူႇတႂ်ႈႁႅင်းမိပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈသေ ပဵၼ်မႃးငဝ်းလၢႆး တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ၼႆ ၽူႈၼမ်း KIO/KIA သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

UNFC ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈ-2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 20-ၸုမ်း၊ ၵူၺ်း TNLA, MNDAA လႄႈ WNO ဢမ်ႇၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း