ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

PC လႄႈ DPN ငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 9-ၶေႃႈ

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈသေ မီးလွင်ႈငူပ်ႉငီႉလႆႈ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 9-ၶေႃႈ ၼင်ႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းၼႆ သွင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵုမ် တၢင်းၵၢၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ-6 PC လႄႈ DPN ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 August 2017 ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ 9-ၶေႃႈ ဢၼ် UNFC တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈၵႂႃႇ လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း ၼင်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽွၼ်းလႆႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ သွင်ၽၢႆႇတေၶိုၼ်း ဢဝ်သိုပ်ႇတၢင်ႇၼႄတီႈ ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ် လႄႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် တေႃႇၵၼ် တိူဝ်းၵိုမ်းမၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈပႃးလႆႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶိူင်ႇၶမ်ႉၵိုမ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇတေသိုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-11 Augsut 2017 တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း တီႈသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ဢၼ်မီးတီႈတႃႈၵုင်ႈ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ PC မီးတွၵ်ႇတႃႇ တိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း 12-ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးတင်း ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ရႃႇပျေႉ၊ ၽၢႆႇ DPN သမ်ႉ ၶူးဢူးရႄႇ ဢွၼ်ႁူဝ် တူဝ်တႅၼ်း 9-ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ဢွၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ႁတ်းႁၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်း SSPP ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီးပႃးတူဝ်တႅၼ်း PPWT ၼႂ်း NCA: EAOs-8 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 RCSS၊ တွၵ်ႇတႃႇ သူၺ်ႇၶႃး ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း CNF လႄႈ ၶုၼ်ႇတေႃးမၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ PNLO ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ် PC လႄႈ DPN ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပိူင်လူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် UNFC 8-ၶေႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ 2-ၶေႃႈဢၼ်ပဵၼ် ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ JMC ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႂ်ႇပႃး တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တမ်းဝၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း၊ လွင်ႈပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ သင်ငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ 8-ၶေႃႈယဝ်ႉၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇသွင်ၽၢႆႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ UNFC တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶေႃႈထီႉ-9 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးယူႇ သွင်သၢမ်လွင်ႈ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ရႃႇပျေႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ၊ တီႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃး ၸိုဝ်ႈၸၼ်ႉလႄႈ DPN လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၸၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ သႂ်ႇၸၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးပၢႆႉၸိုဝ်ႈ လိူဝ်သေၽူႈၵႅဝ်ပၢင် ၵူၺ်းသေ လႆႈတႄႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း PC လႄႈ DPN ငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 9-ၶေႃႈ