ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

PPST ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ငၢဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Amora Tapae Hotel ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းႁိုင် 2-ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPWT) လႄႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST)  လႆႈထတ်းသၢင်တၢင်ႇထိုင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ် ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် လႆႈထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၶွတ်ႇယွတ်ႈထိုင်တီႈ လႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆဢမ်ႇၵႃး တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႆးဝႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇ UNFC ဢၼ်ၸတ်းတီႈ-NRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-11 August 2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ NCA: EAOs-8 မီးလွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆသေ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈမွတ်ႇယဵၼ်လႆႈ လႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈ တိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆ NCA: EAOs-8 တိုၵ်းသူၼ်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ၵႄႈၶႆၵႂႃႇဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉၼႆႉသေ တေၶတ်းၸႂ် ပႂ်ႉပႃးႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵႂႃႇဢမ်ႇၵႃး တႃႇႁႂ်ႈၽုတ်းဢွၵ်ႇမီးမႃး လွၼ်ႉမွၼ်းၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၶွတ်ႇယွတ်ႈထိုင်တီႈ ၵႂႃႇလႆႈလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09-10 August 2017 တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း (KNU)၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS) လႄႈတင်း ၽူႈၼမ်း NCA: EAOs တင်းပႅတ်ႇၸုမ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း။

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) EAOs 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉမီး ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNLA-PC)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ  (ALP)။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST)ယဝ်ႉၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPWT) တေမီးလွင်ႈတွပ်ႇၶေႃႈထၢမ်ပၼ် တီႈဢၼ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PC) လႆႈထၢမ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 August 2017 ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် December 2017 ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်လိူၼ် January 2018 လႄႈ လွင်ႈၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC တီႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် August 2017 ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၼႆၼၼ်ႉ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း PPST ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်