ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

ပၢင်သၢင်း ၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ 7-ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် တႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ “ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တင်းၸဵတ်းၸုမ်း တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ်တေႃႇၸုမ်းသေဢုပ်ႇ၊ တင်းၸဵတ်းၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ/ယူႇတီႈ “ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” (ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ) သေပွင်ႇသၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း-4 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼိူဝ်လွင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ  လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ဢိင်ဢဝ် ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ လႄႈ ဝႃႇတလၵ်းပိူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်မီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႄႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူယိုၼ်ႈမိုဝ်း ႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉ တၢင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇၽူႈမီးဢေႃးၸႃႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ ၼႆ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-19 ဝၼ်းပုတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး။

ပၢင်ၵုမ် ပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း-4 ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸီးပွင်ႇၽွၵ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉယူႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ် လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သေ တေၶိုၼ်းဢဝ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း-4 တီႈပၢင်သၢင်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15-16 April 2017 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 15-19 April 2017 တင်းႁိုင် 5-ဝၼ်း၊ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (PSC/NDAA) မိူင်းလႃး၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNTJP/MNDAA) ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇပလွင်ႈ (PSLF/TNLA) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (ULA/AA) တင်းမူတ်း 7-ၸုမ်း၊ ႁူမ်ႈတူဝ်တႅၼ်း 27-ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း ပၢင်သၢင်း ၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ 7-ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် တႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ