ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတၵ်ႉလၢႆထိုင် လုၵ်ႈၸုမ်း SSJAC

လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း လႆႈၽွတ်ႈတင်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (Shan State Joint Action Committee – SSJAC) SSJAC ၶွပ်ႈတဵမ် 21-ပီႊသေ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်း တၵ်ႉလၢႆထိုင် ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဝၼ်းဢိုတ်းလုမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ-11 တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ႁႂ်ႈလႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး February ဝၼ်းထီႉ-07 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢိုတ်းလုမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်သၢင်း ၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ 7-ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် တႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ “ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တင်းၸဵတ်းၸုမ်း တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း