ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

PC လႄႈ DPN ငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 9-ၶေႃႈ

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈသေ မီးလွင်ႈငူပ်ႉငီႉလႆႈ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် 9-ၶေႃႈ ၼင်ႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းၼႆ သွင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

PPST ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ငၢဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Amora Tapae Hotel ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းႁိုင် 2-ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း