ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူႈမူႇၸုမ်း

ပၢင်သၢင်း ၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ 7-ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် တႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ “ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တင်းၸဵတ်းၸုမ်း တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

EAOs 15-ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈတင်းမူတ်း ၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈလႄႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇပႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ပေႃးတေၸၢင်ႈႁူမ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈသေ တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 လူၺ်ႈမီးၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်း EAOs (PPST+UNFC) ၶဝ်တေႁူမ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူႈမူႇၸုမ်း