ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူႈမူႇၸုမ်း

EAOs 8-ၸုမ်း တေသိုပ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ဢမ်ႇသုတ်ႉဢမ်ႇႁူၼ်

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) EAOs 8-ၸုမ်း လႆႈမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်သေ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ လွင်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈပၢင်ၵၢၼ်ယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PPST တေသိုပ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵႂႃႇၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼင်ႇဢမ်ႇသုတ်ႉဢမ်ႇႁူၼ် ဢမ်ႇၵႃး လုၵ်ႉတီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ တေၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ပေႃးၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၵုမ် ပၢင်သၢင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ တႅပ်းတတ်း တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈပၢင်သၢင်း သေ ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) လႄႈ လႆႈတႅပ်းတတ်း တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေ တေဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းယိုဝ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး တၢင်တႅၼ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇလႄႈ တေယူႇတီႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ် “ဝ” (UWSP) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တေၶွတ်ႇယွတ်ႈ UPDJC ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ မီးၼႂ်းမူႇပိူင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ပေႃးတေၸၢင်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ လီငၢမ်းၼႆသေ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ တီႈလိၼ် လႄႈ သၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵႂႃႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈမီးၼႂ်းမူႇပိူင် ဢၼ်တေဢဝ်ဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူႈမူႇၸုမ်း