တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽူႈဢၢၼ်ႇ

ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25.1.2016 ၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတေ ၶဝ်ႈငူပ်ႉငီႉၼႂ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇမၼ်း၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်လၢႆလၢႆယဝ်ႉ ႁွင်ႉပႃး ၵူၼ်းယုမ်ႇယမ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႄႈ ယုမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယုမ်ႇယမ် တေပုတ်ႉတႅၼ်းၵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပိုတ်ႇၼႄ ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸိုင်ႈတႆး

ဢၼ်တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈတင်ႈၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် (သဵင်ၵၢင်ၸႂ်) ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လူၺ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး လႄႈ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸိုင်ႈမိူင်းတႆး (3-ႁူဝ်ၶေႃႈ) ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်တဵမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၸႅင်ႈႄၼ မိူဝ်ႈၼႆႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈ

ၵေႃႉဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်မႃးဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ယွၼ်းဢဝ် တၢင်းဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၾၢၵ်ႇထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ်

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်/ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉ/ ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ် ၶၢမ်ႇၽၢတ်ႇ ယၢၼ်ပီႈ ယၢၼ်ၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉငိူၼ်ႈ ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ လၢင်း ၼၢင်းမေးၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇသေ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ သုၼ်ႇတူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႈမီး ၶၢမ်ႇလူႇၼိူဝ်ႉ လိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းမီး ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃး တင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဝ်ၶႃႈမီး တၢင်းၼပ်ႉယမ် တၵ်ႉယမ် ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸွမ်းတင်းသဵင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽူႈဢၢၼ်ႇ