ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU ဝႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းလႆႈ DDR လႄႈ SSR

ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ပူတ်းဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (DDR) လႄႈ ၵၢၼ်ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်း မႄးပွင်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ (SSR) ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွတ်ႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လႆႈတႅပ်းတတ်း တီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၵႂႃႇဢမ်ႇၵႃး သင်တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇ လၢႆးၼႆႉၵူၺ်းၸိုင် ထုၵ်ႇလီၶၢႆႉဝၼ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 January 2018 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွတ်ႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA)  လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၽၢႆႇသိုၵ်း ၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း KNLA မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ DDR လႄႈ SSR။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ KNLA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးရေႃးၵျႃႇၶိၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ- ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈတႄႉ သင်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁဵတ်း DDR/SSR ၼႆ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ၊ ၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈ လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသင်သေ ဢမ်ႇပႆႇမီးၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်းသင်ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ DDR/SSR၊ သင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မီးၶေႃတွပ်ႇလီဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉလႆႈ၊ ယၢမ်းၼႆႉ သမ်ႉႁဵတ်းၸဵမ်ၸဝ်ႉၸဵမ်ၸဵဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ KNLA ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ၊ သင်တေၵႂႃႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၵူၺ်းၸိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ဢၼ်တေထိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ KNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းသေ သမ်ႉယူႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် KNU ဝႆႉလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼႆႉသေ တေၶိုၼ်းဢဝ်တၢင်ႇထိုင် တီႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း KNU ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ် ၵၢၼ်ပူတ်းဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (DDR) လႄႈ ၵၢၼ်ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်း မႄးပွင်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ (SSR) ဢုပ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵႂၢမ်းပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢႆ ၵၢၼ်ပူတ်းဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (DDR) လႄႈ ၵၢၼ်ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်း မႄးပွင်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ (SSR) ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ သွင်ၽၢႆႇမီးတၢင်းႁၼ် တီႈပွင်ႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေၶိုၼ်းလႆႈမႄး ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယူႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU ပတူဝ်ႇၸေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းမီးႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇသေ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းပႅတ်ႇၸုမ်း၊ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွတ်ႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU ၼၼ်ႉပႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ပတူဝ်ႇၸေႃးရေႃးၵျႃႇၶိၼ်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၼီႇ၊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်း ၸေႃးပေႃးၵျေႃႇႁႄး ၸဵမ်ၵႂႃႇ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100-ပၢႆ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU ဝႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းလႆႈ DDR လႄႈ SSR

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA