ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ၽႃႇၺႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် ၶမရ-577 ငဝ်ႈတပ်ႉမိူင်းပၼ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-17 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရပၶ) တူၼ်ႈတီး ႁႅင်းသိုၵ်းၸမ်ပၢၵ်ႇ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS သေ သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 November 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:12-မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ-577 ႁႅင်းသိုၵ်း 83-ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်ႇၵၢတ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွႆႉ- ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမွၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးသေ လႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA 3-ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇႁႃၽၵ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇယူႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမွၼ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ်၊ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 3-မိၼိတ်ႉ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 1-ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၽၢႆႇ RCSS/SSA ဢမ်ႇငၢမ်ႇလႆႈလႄႈ လႆႈထွႆဢွၵ်ႇ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းသေ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးၼၼ်ႉ သင်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈပွင်ႇလႅင်း လူင်ႈၼႃႈထိုင် လုမ်းၵပ်းသၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA သေၸင်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် RCSS ဢမ်ႇၵႃး တင်ႈတႄႇသွင်ၽၢႆႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၸွမ်းၵၼ်မႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းသေ တင်ႈၸႂ်တဝ်ထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်တႃႇသေႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ 21-ပွၵ်ႈ 21-ၵမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 August 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် ၶမရ-577 ၸုမ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ-ဢိူင်ႇဝၢင်ႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 2-ပၢင်မိူၼ်ၵၼ်၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်ႈတႄႇဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မႃးၼႆႉ ၼႂ်းပီႊ-2015 ပဵၼ် 1-ပွၵ်ႈ၊ ပီႊ-2016 ပဵၼ် 7-ပွၵ်ႈ၊ ပီႊ-2017 တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်-November ပဵၼ် 13-ပွၵ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ၽႃႇၺႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA