ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA

ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တင်းၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶၢၼ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈဝေး ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၶၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 250-ပၢႆ လႆႈတေႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းပၢႆႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း-77 လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 August 2017 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်၊ မီးလွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸူးၵၼ်၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈဝၢင်းပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေးတီႈၵိူတ်ႇသေ လႆႈတေႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်း တီႈၸမ်ပဵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ပရိယတ်ႉတိ သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-08 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမီး 100-ပၢႆ၊ ဢၼ်ပၢႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-09 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မီး 100-ပၢႆ၊ ႁူမ်ႈသွင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇ 250-ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းသိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈယူႇ တိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ပရိယတ်ႉတိ သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမႅင်ႇ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၽဵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် August 2017 ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 7-ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇၵႃး ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵႂႃႇမႃး လႄႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈထူပ်းၽေးတင်းၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 05 August 2017 မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵင်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA