ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ၽူႈၵွၼ်းပိဝ်ႇႁႃႇ KNU ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း JMC

ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (JMC) ၸၼ်ႉတိူင်း ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈသွင်ၽၢႆႇ မီးပၼ်ႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၽၢႆႇ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်ႈ (KNU) ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈၵႄႈၶႆ တႅပ်းတတ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်း ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼႂ်း KNU ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ JMC ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေ KNU ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႄႈၶႆ ပၼ်ႁႃယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း JMC ဢၼ်တေလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း တႅတ်းတေႃး ၸွမ်းပိူင်ၼမ်းမီး JMC သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ JMC ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူႉႁၼ်ပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (JMC) တီႈတိူင်းပၵူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးတႄးၽူဝ်း ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢႆ-2 ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇသေ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဝႆႉ ၼႂ်း-JMC။ 

ၼွၵ်ႈသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးတႄးၽူဝ်း လႆႈယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်းၼႂ်းသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း JMC ၵႂႃႇယဝ်ႉ KNU တေဢမ်ႇသိုပ်ႇသူင်ႇ တူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉမႁႃႇ-2 ၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း JMC ထႅင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)  လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 6-ပီႊပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ မၵ်းတမ်း ၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇပႆႇတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ။

ယွၼ်ႉၽၢႆႇ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႆႈယိပ်းၵမ်ဝႆႉ ၸၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၶွမ်ႇတီႇ ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (JMC) ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ (ၸဵမ်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉတိူင်း) ဝႆႉသေ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း JMC ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း ပၼ်ႁႅင်းမိပ်ႇယူႇၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႆႉဝႃႈၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႄႈၶႆတႅပ်းတတ်းၸွမ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ JMC ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉတိူင်းၶဝ် လႆႈမီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၽူႈၵွၼ်းပိဝ်ႇႁႃႇ KNU ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း JMC

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA