ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ႁူပ်ႉၽႃႇၺႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸမ်ၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈလုၵ်းလူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆလူင် ဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2017 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 519 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းတပ်ႉတီႈ မိူင်းတူၼ် ဢၼ်ယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တပ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း (40) ပၢႆ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်းထိုင် 8:20 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇ တူၵ်းသုမ်းတင်းၼမ် သေ ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၊  ၽၢႆႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  လွတ်ႈၽေးလီ ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ၵူၼ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် (လၢႆလၢႆတပ်ႉ) ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 July 2017 ၼၼ်ႉ  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိမ်းလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 7 လဝ်း လႄႈ တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA