ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်တႆး (RCSS/SSA) ၽႃႇၺႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15-မိၼိတ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈၵွင်ႈ 7-လဝ်း၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5-ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3-ၵေႃႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉသၢမ်မႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 July 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:35-မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် ၶလရ-249 ၽႃလၢႆး လႄႈ RCSS/SSA ၼႂ်းသၢႆသိုၵ်းၵွၼ်းၸိူင်း လႆႈၽႃႇၺႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ တႅၼ်ႈမႆႉၼိမ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇပၢင်ႁၵ်ႉ လႄႈ ႁႆႈၶၢႆး ၽၢႆႇႁွင်ႇႁႆႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပၢင်တိုၵ်းႁိုင် 15-မိၼိတ်ႉ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းသင်သေ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ ၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 7-လဝ်း (ၵွင်ႈယၢဝ်း MA1 5-လဝ်း၊ ၵွင်ႈပွတ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇ 9-MM 2-လဝ်း)၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5-ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3-ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသၢမ်မႆ 1-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄတႄႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:20-မူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶၢၼ်းဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၶၢႆး ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇတၢင်ႇပၼ် တူဝ်တၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇ ဢၼ်ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇထိုင်တီႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:30-မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇလုၵ်ႉတၢင်းလိၼ်လမ် ၶၢမ်ႈမိူင်းပဵင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 25-ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 20:00-မူင်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လူင်းၵႂႃႇတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇၵႃး 2-လမ်း ႁႅင်းမွၵ်ႈ 60-ၵေႃႉ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ15 July 2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၶဵင်ႇတႃႉႁွင်ႉႁႃ တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁူဝ်ပူင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA