ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS/SSA ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသိုၵ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းသွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 ၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100-ပၢႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၽူင်းမိၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ၊ ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸၼ်ႉၵၢင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 ၵႂႃႇဝႃႈ-

ႁဵတ်းသင်လႄႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆ မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼိူဝ်ႁူဝ်မႃႇႁဝ်းယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမီး၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းတေမီးယူႇ 20-30 မိူင်းၵူၺ်း ၵမ်ႉၼႆႉတေမီး 194 မိူင်း မိူင်းၼိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်း မၼ်းတိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ၼင်ႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈ ပေႉၵိၼ် တဵၵ်းတဵင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈၵေႃႉတေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၼႆ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းတေႁၢႆ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ႁဝ်း တေယဵၼ်းပဵၼ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ပိူၼ်ႈ ႁဝ်းၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းလၢႆလၢႆ ၵူၺ်းပႆႇယဝ်ႉ လူဝ်ႇသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းႁၵ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၵၢၼ်သိုၵ်းမၼ်း ဢမ်ႇပွင်ႇသင်၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီး ၸဝ်ႈသိုၵ်ႈ ဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁူမ်ႈလူမ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ/ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၶိူဝ်းလၢဝ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇပၢင်သဝ်း/ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်သွင်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ်။

ပၢင်ၽိုၵ်းသွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-1 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇၽိုၺ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 December 2016 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသိုၵ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA