ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉဢုပ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း “ဝ” လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4-ၸုမ်း

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တႃႇ သုၼ်ႊၵေႃႇသျၢၼ် (Mr. Sun Guoxiang) ၽိတ်ႈႁွင်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (ၸုမ်းၶၢင် KIA, ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA, ပလွင်ႈ TNLA, ရၶႅင်ႇ AA) 4-ၸုမ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ World Trade Center ၼႂ်းဝဵင်းၶွၼ်းမိင် (Kumming) မိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 March 2017 ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ-3 သေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း-3 တီႈပၢင်သၢင်း၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈယွမ်းယွၼ်ႇလႆႈ ပၢင်တိုၵ်း၊ လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၊ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵႄႈၶႆၵႂႃႇသေ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၶဵဝ်ၵႂႃႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လႆႈတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းသေႃႉယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တင်းၼမ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လႅၼ်လိၼ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ-မျၢၼ်ႇမႃႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈ မီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸင်ႇၵမ်းၵမ်းယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ႁဵတ်းၶဵဝ်ပၼ် ဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွႆးတိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵိုတ်းယင်ႉၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး၊ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ မီးဢေႃးၸႃႇႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ တီႈၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ၵႃႈႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Stimson Center  ဢၼ်မီးတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇပႃးလွင်ႈ မိူင်းၶႄႇ-မျၢၼ်ႇမႃႇ Ms. Yun Sun လၢတ်ႈတီႈ VOA။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ Mr. Vikram Nehru ၼႂ်းၸုမ်း Carnegie Endowment for International Peace ဢၼ်မီးတီႈ ဝႃႇသျိၼ်ႇတၢၼ်ႇ တီႇသီႇ (Washington, D.C.) ၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၶႄႇ ႁႅင်းၼႃႇ၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၶဝ် ႁႂ်ႈၶႂ်ႈၸႄႈမိူင်းယူႇၼၢၼ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈမီးလွင်ႈ မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ယႃႇသႃႇလီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မၼ်းပႃးၽွၼ်းလီမၢၵ်ႈမီး ပုၼ်ႈမိူင်းၶႄႇယူႇ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈတႄႉ တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ မီးလွင်ႈပွင်ႇႁူဝ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 February 2017 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 03 March 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တႃႇ သုၼ်ႊၵေႃႇသျၢၼ် (Mr. Sun Guoxiang) လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 March 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ Ms. Yanghee Lee လႄႈတင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈမီးလွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွင်ႇသီႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၸွပ်ႇသွၵ်ႈထတ်းထွင် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မိူင်းတႆးၵႂႃႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းတူဝ်တႅၼ်း မိူင်းၶႄႇသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼႂ်းမိူင်း ၼႆသေ သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ - VOA, RFA, Northern Alliance – Burma (FB)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉဢုပ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း “ဝ” လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4-ၸုမ်း