ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 တီႈပၢင်မၢႆ-3

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 October 2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ် ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 တီႈပၢင်မၢႆ-3 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1,2၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 330-ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 2-ၸုပ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 October 2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ-18 ပၢတ်ႈ-1 တီႈပၢင်မၢႆ-3 လႄႈ ၸုပ်ႈ-1 တီႈပၢင်မၢႆ-9 ပီႊ-2018 ၼိူဝ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်-1,2 လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ဢၢပ်ႈတူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢၢပ်ႈ တူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢမ်ႇယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပၼ်ၶိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၽၢႆႇၼႃႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

JMC-S ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-10 တီႈၶူဝ်လမ်

ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း မိူင်းတႆး (JMC-S) Shan ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ-10 တီႈလုမ်း JMC-S ဢၼ်ပၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ တႃႇၸၢင်ႈတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ် လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈ လႄႈ ၵၢၼ်လုမ်းလၢႆလွင်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်း ႁူၵ်းမိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ ဝၢႆးၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း TNLA

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းလွင်ႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႃႈလိၼ်ယူႇၼၼ်ႉ တင်းၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဝၢႆးTNLA ထွႆဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တင်းၼမ် လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်း တႃႇႁူၵ်းမိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆ (6,300,000,000-ပၢႆ) ႁိမ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း