ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽွင်းယၢမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်တိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွင်လႅင်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈမင် တိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၼႃႈတီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် လူလၢႆ ေၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 1 ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၼိုင်ႈသၢႆသိုၵ်းသေ ပိုတ်ႇသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်းတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇ  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူႉဝႃႈပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်းေတႃႇၵၼ်ႄလႈ သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းေသ ၽၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇ ႁူမ်ႈႁႃႈၵေႃႉ ႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈမိုဝ်း ဢိတ်းဢွတ်း ၼိုင်ႈေၵႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 17 ပၢတ်ႈ 3 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢၼ်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 17 ပၢတ်ႈ 3 တီႈႁူင်းၽိုၵ်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း (ပၢင်မၢႆ 3) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈ မီးၽူႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸိုဝ်ႈ တႃႇဝႆႉ ၼိုင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈ 3-တၢင်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် ဝၼ်းထူၼ်ႈ-2 ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉသေ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေမီး ၼိုင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း (ၼိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ)ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈ 3-ၸိုဝ်ႈ ၵူၺ်းပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽွင်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉၶူဝ် ၼမ်ႉၶမ်း-ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လႅဝ်

ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်ၵုမ်လူင် သွၵ်ႈႁႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႆႈလူင်းမိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ် ၶူဝ်ၼမ်ႉမူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် ၼမ်ႉၶမ်း-ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးလူင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း