ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS/SSA ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသိုၵ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းသွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈ-17 ပၢတ်ႈ-2 ၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100-ပၢႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA မီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၺွပ်းၶျေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႂ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ပၼ်ၼႆသေ ၽွင်းၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်းလူင်-88 ပႂ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် မူၵ်းယိုၵ်းၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း(ၸဝ်ႈၵႃး) လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း 3-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းၽူႈၶဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်း KNU 11-ၵေႃႉထႅင်ႈ

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႃႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ဝၼ်းထီႉ-07 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇၵႃး ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႃၽူႈၶဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်း  (CEC) 11-ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇႁပ်ႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU ၶိုၼ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈလေႃႇၶီးလႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽႃးဢၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 April 2017 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း လႆႈၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သုတ်းသေ ထုၵ်ႇမႄးလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

KNU တေလိူၵ်ႈတင်ႈႁႃ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွၼ်ႇၽရႅၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း-16 တႄႇမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်-March ဝၼ်းထီႉ-14 ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၼႄ ထတ်းသၢင် ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-ပီႊ လႄႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႉဝၼ်းထီႉ-07 ၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁႃ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် KNU ၵႂႃႇၼႃႈၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း