ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ KIA ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈမၢၼ်ႈၸေႊ လႄႈ ႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆႇၸႃႇ

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) မီးလွင်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ လႄႈ တီႈႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်း KIA ၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇ သွင်တီႈထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် ၸီႉသင်ႇလူင်းႁႂ်ႈၵူႈတပ်ႉ ထတ်းၸွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ႁူင်းယႃ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ

ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ၶူဝ်လမ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ ပူင်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇလူင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၵူႈတပ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ႁူင်းယႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူႈဢွင်ႈတီႈၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ်ႉ 5-ၵေႃႉ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ-520 ငဝ်ႈတပ်ႉမိူင်းပၼ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-17 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရပၶ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 5-ၵေႃႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ပႃႈၼိူဝ်ၸႂ်ႉၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉသေ လႆႈလၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းပဵင်း ၸီႉသင်ႇႁွင်ႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉ 10-ဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-43 ငဝ်ႈတပ်ႉမိူင်းပဵင်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇ (တသၶ) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇထိုင် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 10-ဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း 200-ၵေႃႉ တႃႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈတပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၼ်

ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (NCA EAOs-8) မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတေမႄးႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵမ်း-3 ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း