ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း 4-ၵေႃႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝႆး ဢိူင်ႇၵွင်းဝႆး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈႁူၵ်းလၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 4-ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 577  ဢဝ်တင်းၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆသေ တင်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈၸူးၸမ် သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA မီးလွင်ႈတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ  ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝၼ်းလဵဝ် 3 ဢွင်ႈတီႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်ပလွင်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ လႄႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA

ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တင်းၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶၢၼ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈဝေး ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၶၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 250-ပၢႆ လႆႈတေႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ

တႄႇမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 August 2017 မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်းမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇလွင်ႈၵႂႃႇမႃး လႄႈ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း