ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉဢုပ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း “ဝ” လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4-ၸုမ်း

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တႃႇ သုၼ်ႊၵေႃႇသျၢၼ် (Mr. Sun Guoxiang) ၽိတ်ႈႁွင်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (ၸုမ်းၶၢင် KIA, ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA, ပလွင်ႈ TNLA, ရၶႅင်ႇ AA) 4-ၸုမ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ World Trade Center ၼႂ်းဝဵင်းၶွၼ်းမိင် (Kumming) မိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼိူဝ်လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးၵူၼ်းတၢႆ-2 မၢတ်ႇ-3

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆတီႈသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼိူဝ်လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်မႄႈလုၵ်ႈ တၢႆထင်တီႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3-ၵေႃႉ၊ ဝူဝ်းတၢႆ 10-တူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်ၼၵ်းၸူးပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ်းၵၢင်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း လႄႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် မတ်ႉတႃ 144 ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸူးဝဵင်းလၢဝ်ႉၵႆႇ လႄႈ ၵုင်းၵႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-ၶႄႇ ပေႃးတေမီးလွင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း လႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း တေဢမ်ႇႁၢင်ႈႁၢႆႉၶိုၼ်ႈ လိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ MNDAA ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႉၵႆႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

JMC-S ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း-5 တီႈၶူဝ်လမ်

ၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းတႆး (JMC-S) ၸတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-5 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ (RCSS) မၢႆ-5,8,11 ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း