ၶၢဝ်ႇ

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈၶူၺ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူၺ်းမိင် (Kumming) ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် (Yunnan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၶူၺ်းမိင် ၼႆသေ ယူႇတီႈၵၢၼ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၸမ်ၵႆ ၵူႈတီႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈၸမ်ၵႆ ဢၼ်လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မီးၼၼ်ႉသေ- “ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ တီႈၶူၺ်းမိင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင်ၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းၶူၺ်းမိင်  ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ  သွၼ်ၽိုၵ်းႁဵၼ်း၊ ပိုၼ်ၽႄႈ၊ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တင်ႈပဵၼ်ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶူၺ်းမိင် ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2015 လိူၼ် October ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ပိၼ်ႇပၢႆႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ ထိုင်မႃး 2016 ၶိုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႆသေ  ပွၵ်ႈဢွၼ်တင်းသုတ်းလႄႈ ပွၵ်ႈထီႉသွင် ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းၼႃႈ လႆႈလီယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May ပီႊ 2016 ၼႆႉ  ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် တင်းသဵင်ႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း  တိူဝ်းတွၼ်း လိူဝ်သေၵဝ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ၵူႈတီႈတီႈ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၶူၺ်းမိင်   သင်ႁူပ်ႉၺႃး မိူဝ်ႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းပီႊမႂ်ႇတႆး ၼႆၸိုင်   ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶူၺ်းမိင် လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပွင်ႇ (ပီႊမႂ်ႇတႆး)  ပီႊတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပီႊၵဝ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ပီႊမႂ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ  ၸင်ႇလႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ပီႊမႂ်ႇတႆး)၊  ပေႃးထိုင်မႃး   ၼႂ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 1 ဝၼ်း  ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ၊ ပီႊမႂ်ႇတႆး မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ  ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၵူႈဢိူင်ႇၵူႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး (ပွႆးၸဵင်)    ႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်၊ ၵႃႈလၢႆးလႅဝ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈၵႂႃႇ တီႈၶူၺ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇဝၢၼ်းပွႆးပီႊမႂ်ႇ (1)ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၼ်းတေႇပၢင်ပွႆး ဝၼ်းထီႉ 18 ၼႂ်းလိူၼ် November ပီႊ 2017 ဝၼ်းသုၵ်း (2)တီႈဢွင်ႇပၢင်ပွႆး- 昆明市盘龙区白龙路工商管理培训学院边寨餐厅 (3)ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႇၽုၺ်ႇပၢင်ပွႆး 14:00 - 16:00 (4)ၶၢဝ်းယၢမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ 16:30 - 17:30 (5)ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵင်ႉလူ - တေႇ 17:30 (6)ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:30 ၼႆၶႃႈ။ 

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈ၊ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈလႂ် လႆႈလူႁၼ်ယဝ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပိုၼ်ၽေႈ ပၼ်သေၵမ်း ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၢင်ပွႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် ၸိုဝ်ႈသဵင် - 板永生 (ပၢင်ႉရူင်ႇသဵင်း) မၢႆၽူင်း - 18387190401 /  မၢႆ-QQ /Wechat 2746735075 ။”

ၶေႃႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် (11 November 2017)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Letter to Taifreedom ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈၶူၺ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA