လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းသေ လၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွၵ်ႈလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း

ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ  ႁႃလၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်း ၽွၵ်ႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း လူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေး ယွၼ်ႉၵုမ်ႇမၼီႇၶုတ်းႁေႈၶမ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယု ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းၽေး ယွၼ်ႉၵုမ်ႇမၼီႇၶႄႇ ၵႂႃႇၶုတ်းႁေႈၶမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ တင်းၼမ် လူႉသုမ်းၸွမ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (01 Mar 2017)

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း …..

လွင်ႈတၢင်းတႄႉ ၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸေႊတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ထုင်ႉယေႃသေ ၶႂ်ႈပိုင်ႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းႁဝ်း ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းထုင်ႉယေႃ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉမီးသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵူၼ်းလႄႈငိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် တၢင်းထုင်ႉယေႃၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆဢိူင်ႇ လႄႈ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊ တီႈၶူၺ်းမိင်

ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊ တီႈၶူၺ်းမိင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင်ၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၶူၺ်းမိင်  ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ  သွၼ်ၽိုၵ်းႁဵၼ်း ၊ ပိုၼ်ၽႄႈ ၊ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တင်ႈပဵၼ်ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶူၺ်းမိင် ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ