လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (01 Mar 2017)

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း …..

လွင်ႈတၢင်းတႄႉ ၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸေႊတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ထုင်ႉယေႃသေ ၶႂ်ႈပိုင်ႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းႁဝ်း ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းထုင်ႉယေႃ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉမီးသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵူၼ်းလႄႈငိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် တၢင်းထုင်ႉယေႃၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆဢိူင်ႇ လႄႈ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊ တီႈၶူၺ်းမိင်

ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊ တီႈၶူၺ်းမိင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶူၺ်းမိင်ၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၶူၺ်းမိင်  ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ  သွၼ်ၽိုၵ်းႁဵၼ်း ၊ ပိုၼ်ၽႄႈ ၊ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တင်ႈပဵၼ်ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶူၺ်းမိင် ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်

ထိုင်-ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း


ၼႂ်းပီႊ 2016 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း   လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢဝ်းတႆးႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မူႇၸုမ်းယိပ်းၵမ်မၢႆမီႈလူတ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်း လူတ်ႉဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် (လၢႆႇၸိၼ်ႇ)

ပေႃးတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလူတ်ႉ ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၽၢႆႇၵူၼ်းၸႂ်ႉလူတ်ႉ ဢၼ်မီးမၢႆၾၢင်ၶဝ် လႆႈထၢမ်းၶွၼ်ႇ တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယူႇ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်း 7-ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ TNLA တိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း-ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ႁိုင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ မူႇၸေႊ 7-ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ TNLA တိၺွပ်း ၽွင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသေ လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း-ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်-June 2016 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးႁိုင်ထိုင် ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉငိၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈၽေးသေ ၸဵဝ်းလႆႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ