ၶၢဝ်ႇ

လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်မိူင်းၶႄႇႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၸင်ႇလႆႈ - ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလၢတ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ ပေႃးမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵွၼ်ႇၸင်ႇလႆႈ၊ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇၵူဝ်ၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆ ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) မိူဝ်ႈပၢၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၵပ်းသိုပ်ႇ ပပ်ႉလိၵ်ႈ “တွၼ်ႈသွၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ (မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများ)” ဢၼ်ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး တႅမ်ႈဝႆႉ၊ တီႈသုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (MPC) သေ လႆႈတွပ်ႇၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇလွင်ႈဝႃႈ-

“မိူင်းၶႄႇၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇလႄႈ တင်းႁဝ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်၊ ၶဝ်လႄႈတင်းႁဝ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူင်ႉလႅင်းလီယဝ်ႉ၊ တီႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ယွမ်းႁပ်ႉ NCA၊ တီႈဢၼ်ၶဝ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵူၺ်း၊ တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းၵေႃႈ ယႃႇပေပႃႈလူင်းၵွၼ်ႇၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၸၢင်ႈတေဝႃႈ၊ ၶဝ်တေတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလူင်းၵူၺ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶဝ်ႁူမ်ႇငမ်းတီႈၼိူဝ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ႁဝ်းဝႆႉ တင်းၼမ်၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းသူဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈၵူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝတ်ႉႁဝ်း၊ မႃးၵမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵူဝ်ၶႄႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃး၊ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉတင်းၼမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈၶွပ်ႇမႆလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၶၢင်၊ တႆး၊ ဝ၊ မိူင်းလႃး ၶဝ်တင်းမူတ်းၼႆႉ ယူႇဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်(မိူင်းၶႄႇ)၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဝ် တင်းမူတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ်၊ သွၼ်ပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵႂႃႇၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇမူတ်း၊ ႁၢင်ႈၵႆၵၼ်တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႃႇ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈပိုင်ဢိင်မိူင်းၶႄႇၵမ်ႈၼမ်”။

“ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ဝ ၶဝ်ယူႇဝႆႉတင်းၼမ် မီးပီႈၼွင်ႉဝႆႉတင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇပဵၼ်လၢဝ်းပၢၼ်း မီးဝႆႉတၢင်းၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇသေ၊ ပေႃးယဝ်ႉသမ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်တင်းၸုမ်းၶဝ်၊ ဢၼ်ႁဝ်းတတ်းမႅင်ႇဝႆႉၶွပ်ႇမႆ ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉ ၼိူဝ်ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ တၢင်းတႂ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ၽၢႆႇၼၼ်ႉတင်းၽၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ဝႆႉ၊ သင်တိူဝ်ႉၸိုင် သမ်ႉမေႃၸဵပ်း၊ မေႃမႆႈ၊ မေႃၼႄၵၼ်၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ဢမ်ႇလႆႈ၊ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈ”

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉတင်းၼမ်၊ မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းပၼ် ၸင်ႇလႆႈ၊ ၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ၼႆႉ လီဢိူဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉ မိူင်းၶႄႇပဵၼ် ၸၼ်ႉ Observer ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵူၺ်း၊ ဢၼ်သုင်သေ Observer ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ၊ ပဵၼ်မႃး Facilitor ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ဝႃႇ သင်ဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ Observer ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးၼင်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ - DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Interview လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်မိူင်းၶႄႇႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၸင်ႇလႆႈ - ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလၢတ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA