ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ

ၶၵ်ႉၵၢၼ်တႄႉၶိုၼ်ႈၼႃႈယူႇ၊ လွၼ်ႉမွၼ်းၽွၼ်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇပႆႇမီးသင်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24-29 လိူၼ် May ပီႊ 2017 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးသင်လၢႆလၢႆ ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်မိူင်းၶႄႇႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၸင်ႇလႆႈ - ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလၢတ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ ပေႃးမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵွၼ်ႇၸင်ႇလႆႈ၊ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇၵူဝ်ၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆ ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း Team Work (CSSU) တွင်ႈထၢမ်ၶေႃႈယင်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိူဝ် (RCSS) ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ Team Work ၸုမ်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၶေႃႈယင်ႇၵၢင်ၸႂ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ CSSU လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး လႄႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၼမ်းၼ်ႂး CSSU လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ တွပ်ႇၶေႃႈထၢမ် တီႈၸၢႆးဢွင်ႇၶူိဝ်းလႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ CSSU တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၵဵပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပုၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ)။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ

Ms. Yun Sun ၽူႈၵပ်းသၢၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Stimson ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တွပ်ႇၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် ဢူးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇတႃႇ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ VOA ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်း“ဝ” (UWSA)၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတီႈမျၢၼ်ႇမႃႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ