ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ

2017 ပႆႇၸႂ်ႈ ပီႊငမ်းယဵၼ် ၼင်ႇၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်လၢတ်ႈ - ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸီႉၸမ်ႈ

ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပီႊ-2017 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လွင်ႈလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽွင်ႈ၊ တႃႇတေပဵၼ်လႆႈ ပီႊငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မီး 3-လၢႆးၼႆ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸပ်းၸႅင်ႈပၼ်ႁႃ တီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ပၢင်ၵုမ် CSSU

ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵတ်းယဵၼ် လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်လႆႈလႄႈ တီႈဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ မႃးႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပိူင်လူင်တႄႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼမ်ႉၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေႉတေႉ၊ တီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶၵ်ႉၵၢၼ်တႄႉၶိုၼ်ႈၼႃႈယူႇ၊ လွၼ်ႉမွၼ်းၽွၼ်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇပႆႇမီးသင်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24-29 လိူၼ် May ပီႊ 2017 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးသင်လၢႆလၢႆ ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်မိူင်းၶႄႇႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၸင်ႇလႆႈ - ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလၢတ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ ပေႃးမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵွၼ်ႇၸင်ႇလႆႈ၊ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇၵူဝ်ၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆ ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း Team Work (CSSU) တွင်ႈထၢမ်ၶေႃႈယင်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိူဝ် (RCSS) ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ Team Work ၸုမ်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၶေႃႈယင်ႇၵၢင်ၸႂ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ CSSU လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး လႄႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ