ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိၼႄးၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်း TNLA သေ တိၺွပ်းၶျေႃးပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (88) ၸိၼႄး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ(လွႆ) ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ႁႆႈသူၼ်ၼႃး ဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်း TNLAသေ တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ တဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်ပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ၊ ၾႃလႅၼ်ႇ၊ သႅင်တင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈဢွမ်ႈ ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး ၸိၼႄတၢင်း။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈပူတ်းပွႆႇ (TNLA) တပ်ႉၵွင် 478 သွင်ၽၢႆႇၵမ်းၵမ်း ၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူႉတၢႆၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ဝၼ်းထီႉ 4-5.June.2014 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ(88) ၵႂႃႇတိၺွပ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼိူဝ်လွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆ ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလွႆၶဝ်။

တႃးဢၵူၵ်ႉ ဢႃႇယု 70ပီႊပၢႆ လႄႈ ၵုၼ်းဢၢႆႈသိူဝ် ဢႃႇယု 70ပီႊပၢႆ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈဢွမ်ႈ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (88) ပေႃႉမင် ၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇၵႂႃႇမႃးပႆလႆႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ဢၢႆႈယႂ်ႇတူင်ႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၵၢင် လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းတူဝ်ႁၢပ်ႇၶျေႃး ၸႂ်ႉၸိၼႄသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၾႃလႅၼ်ႇ သူင်ႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇပၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ဢွင်ႇတၢၼ်း တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၾႃလႅၼ်ႇ၊ ဢၢႆႈၺႅမ်းၵႃး တီႈယူႇသႅင်တင်ႈ၊ ဢၢႆႈငေးလႄႈ ဢၢႆႈၼႅင်ႇဢွင်ႇ တီႈယူႇသႅင်တင်၊ ဢၢႆႈလူင်ၵျၢၼ်ႇ လႄႈ ဢၢႆႈယႂ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ် (6)ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ(88) တိၺွပ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

TNLA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိၼႄးၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်း TNLA သေ တိၺွပ်းၶျေႃးပေႃႉထုပ်ႉ