ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ပူႇႁဵင်ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းသိုၵ်း

ပူႇႁဵင် ၸၢဝ်းတႆး ဢိူင်ႇပႅတ်ႇဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇၵႄႈၶႆ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တဵၵ်းတဵင်ၶၢၼ်းယွၼ်းၵူၼ်းၸၢႆး ၸၢဝ်းတႆး 5-ၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢင် လႄႈ လွင်ႈ KIA ဢဝ်သိုၵ်းၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 February 2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၸုမ်း-16 ႁွင်ႉဢဝ်ပူႇႁဵင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၵႂႃႇထတ်းထၢမ်လွင်ႈဝႃႈ- ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် တေၶဝ်ႈၺွပ်းသိုၵ်း ၼႆသေ တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈပူႇႁဵင် လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 5-ၵေႃႉ ၵႂႃႇပၼ်သၢႆမၢႆ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ပူႇႁဵင်ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇထဵင်ဝႃႈ- ဢမ်ႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈသူင်ႇပၼ်လႆႈ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းသွင်ပီႊ တေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပူႇႁဵင် ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပူႇႁဵင် တွပ်ႇထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈသူင်ႇပၼ်လႆႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵေႃႉလႂ်ထုၵ်ႇလီလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆ လၢတ်ႈၸိုဝ်ႈၶဝ်မႃး၊ တေၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၼ်းလဵဝ်၊ ပေႃးဢမ်ႇသူင်ႇၵူၼ်းမႃးႁႃႈၵေႃႉ တေပႂ်ႉၺွပ်းဢဝ်ထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁၼ်တီႈလႂ်တေၺွပ်းတီႈၼၼ်ႉ ႁၼ်ၽႂ်ၺွပ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ၊ ၸၢမ်းတူၺ်းလူး ဝၢၼ်ႈသူတေသူင်ႇၵူၼ်းမႃးႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်တေၶၢမ်ႇသုမ်းၵၢၼ်ႁႃႉ ၼႆလႄႈ ဝၼ်းထီႉ-11 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:00-မူင်းၼၼ်ႉ ပူႇႁဵင်ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉလုၵ်ႈဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈသူၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-11 ၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸတ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း-16 လႄႈ သၢမ်ၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၶဝ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၶိုၼ်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း လႆႈတူမ်ႈသူင်ႇထိုင်တီႈ၊ ယွၼ်ႉပူႇႁဵင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၽႂ် သူင်ႇပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႄးပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၺွပ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပႅတ်ႇဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်မႃး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 06 February 2017 တေႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ၸၢဝ်းတႆး လႄႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဝ်ႉၽွင်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တင်းၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းတႆး လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တီႈထုင်ႉမိူင်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ထႅင်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းတပ်ႉလူင်ၶဝ် ယၢမ်ႈပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇတင်းဝၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူမ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉၶၢင်ၼႆ တေဢမ်ႇမႃးၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ တေဢမ်ႇပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇသင်ထႅင်ႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း လႆႈၵူဝ်ႁေ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၺွပ်းဢဝ်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပူႇႁဵင်ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းသိုၵ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA