ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

TNLA ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း လွၵ်ႇငိူတ်ႈႁိမ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ဢၢင်ႈသိမ်းဢဝ်တႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁွင်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 10-ၵေႃႉပၢႆ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ဢထမ်ႇမတဵင်းယွၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈဢေႇၵလႂ် ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး တေႃႇပီႊ ပေႃးဢမ်ႇပၼ်လႆႈ တေႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်လၢႆသေ ႁဵတ်းတီႈတႄႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09 January 2018 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢင်ႇ ဢၢႆႈထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၵုၼ်ႉပီး ႁွင်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 10-ၵေႃႉပၢႆ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢင်ႇ လူင်းၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၵႂႃႇၵဵပ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း-ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢင်ႇ၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸိူဝ်းမီးဝႂ်တီႈလိၼ် တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ တေႃႇပီႊ ၼိုင်ႈဢေႇၵလႂ် 70,000-ပျႃး၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်တီႈလိၼ် တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ 150,000-ပျႃး ၼႆသေ ႁဵတ်းပၢႆႉပုၵ်းၸပ်း တီႈႁိမ်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ပၢင်ႁၢင်ႇပိူင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ဢွၼ်ၼႃႈ ဢၢႆႈထုၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ(ပလွင်ႈ) ပႆႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းဝုၺ်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈ လွင်ႈတၢင်းယွၼ်းၶွၼ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 December 2017 ၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉဝၼ်းထီႉ 05 January 2018 ၵႂႃႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈယွၼ်းၶွၼ်ႇသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ၊ ဝၼ်းထီႉ-07 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇၸၢင်ႈဢဝ် ၵႃးထုၺ်လိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ လူင်းၵႂႃႇထုၺ်ပႅတ်ႈ တီႈလိၼ်သူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်းထႅင်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇထိုင်တီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် ၸင်ႇၵိုတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းထီႉ-09 ၼႆႉၶိုၼ်းမႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ၊ ယိူင်းဢၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢၢင်ႈၶႂ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၸမ် ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း မူတ်းမူတ်း၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶဝ်ပိူင်ႇယိပ်း၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ဢၢင်ႈဢဝ်တႄႇတင်ႈႁဵတ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉတေႉတေႉၶႃႈ၊ ပေႃးတေတေႃႇသူႈထဵင် ပဵၼ်တႄႉပဵၼ်ဝႃႈသမ်ႉ ၵွပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽႂ်မၼ်း မိူဝ်ႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်၊ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်မီးႁိမ်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းဝုၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းဝုၺ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇပၢၼ်ယႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်မႃး ၼႂ်းပီႊ-2012 ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တႅၵ်ႈတီႈလိၼ် တႃႇၽင် တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း ၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢင်ႇ ဢၢႆႈထုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) သမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသေ လႆႈႁိမ်ၸိင်းမႃးတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶွင်မၼ်း ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပိုၼ်းတီႈလိၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းပၼ် ၸဝ်ႈၶွင်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇသေ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢင်ႇ ဢၢႆႈထုၼ်း ၶိုၼ်းၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း TNLA သေ သိုပ်ႇႁိမ်ၸိင်းဝႆႉထႅင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း TNLA ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း လွၵ်ႇငိူတ်ႈႁိမ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ဢၢင်ႈသိမ်းဢဝ်တႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA