ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ သဵင်ႈသၢၵ်ႈၵႂႃႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၶီႇၵႃးဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉသၢမ်ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၽၢႆႇၼႃႈၵႃးလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈသေ လႆႈသဵင်ႈသၢၵ်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 January 2018 ၼၼ်ႉ ဢူးသီႇႁႃႉ၊ တေႃႇၼိၼ်းၼိၼ်းၶၢႆႇ လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇယႄးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၸိင်း ၶီႇၵႃးဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:00-မူင်း မိူဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၸိင်း-ၶူဝ်လမ် ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ သၢမ်ၵေႃႉ ယူႇတၢင်းၼႃႈၵႃးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ႁႄႉၵႃးၵိုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵၢမ်ႇႁၢႆႉသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ၵူဝ်ႇယႄးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လႆႈသဵင်ႈသၢၵ်ႈၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဢူးသီႇႁႃႉ လႄႈ တေႃႇၼိၼ်းၼိၼ်းၶၢႆႇ တႄႉ ဝၢႆးၵူၼ်းႁၢႆႉယိုဝ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ သွင်လမ်း ထိုင်မႃးၽၢႆႇလင်ၵႃးလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵၢမ်ႇလီသေ လႆႈလွတ်ႈၽေးၵႂႃႇလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၸိင်း လႄႈ ၶူဝ်လမ် ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်တီႈ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်း ၵႆႉၵႆႉမီးၽူႈႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် ယူႇတႃႇသေႇ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈၺႃးမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်တီႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်မီး ပျီႇတုၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ သဵင်ႈသၢၵ်ႈၵႂႃႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA