ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ ပူၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်းမႄး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းသေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈၽႂ်

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵျွင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸေႃးတိၵုင်း ဢိူင်းၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ဢထမ်ႇမပူၵ်းႁွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႉယဝ်ႉ တဵၵ်းယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ 24:00-မူင်းသေ တဵင်ၵႂၢမ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယႃႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈၽႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 December 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ 24:00-မူင်းပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30-ပၢႆ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်ၸုမ်ႇ ပႃးၵွင်ႈသေ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတွႆႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း ပူၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႉယဝ်ႉ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်း လၢႆလၢႆႁိူၼ်းသေ တဵင်ၵႂၢမ်းယႃႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈၽႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ- ၵႂႃႇယွၼ်းလၢႆလၢႆႁိူၼ်းဢိူဝ်ႈ၊ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈၼႄ၊ ႁိူၼ်းဢၼ်ႁတ်းလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတေႉ လႆႈပၼ်ၵႂႃႇသၢမ်သႅၼ်ဝႃႇ (300,000-ပျႃး)၊ သိုၵ်းလွႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ပႃးၵွင်ႈၵူႈၵေႃႉ၊ မၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလွႆ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်သေယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ ဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်-November 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း KIA, MNDAA, AA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ ပူၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်းမႄး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းသေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈၽႂ်